З А П О В Е Д № РД-15-522

З А П О В Е Д

№ РД-15-522/21.10.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5, в изпълнение на Решение № 33/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ и Решение № 113/24.06.2014 г./Протокол № 6/ на Общински съвет - Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-522

З А П О В Е Д № РД-15-522 (2)

З А П О В Е Д

№ РД-15-522/21.10.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5, в изпълнение на Решение № 33/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ и Решение № 113/24.06.2014 г./Протокол № 6/ на Общински съвет - Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-522 (2)

О Б Я В Л Е Н И Е

  

О Б Я В Л Е Н И Е

            1. Община Етрополе обявява конкурс за длъжността: “Инспектор в общински инспекторат” – 2 вакантни длъжности.

          2. Минимални и специфични изисквания за длъжността “Инспектор в общински инспекторат”:

          2. 1. образование – минимална степен на завършено образование - бакалавър;

           2. 2. допълнителни изисквания:

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е ЕКОЛОГ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68 203, факс 0720/65011;

О Б Я В Л Е Н И Е

І. Община Етрополе набира кандидати за длъжността Главен инспектор „Екологично опазване на околната среда, селско стопанство и горско стопанство”:

1.1.Изисквания:

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е ЕКОЛОГ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, тел. 0720/68 203, факс 0720/65011;

ОБЯВЛЕНИЕ

1. Община Етрополе набира кандидати за длъжността "Инспектор" в Звено "Общински инспекторат" /1 вакантна длъжност/.

2.Минимални и специфични изисквания за длъжността "инспектор":

2.1 образование висше - образователно-квалификационна степен"бакалавър";

2.2.Допълнителни изисквания:

Прочети още: ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД ТЪРГ

turgg4

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

Заповед №РД-15-382/08.08.2014 год.

 

 

 

1. Тръжна документация обособобена позиция 1406

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед РД-15-327от 15.07.2014г. на Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване Директор на „Дом за стари хора” гр.Етрополе:

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше- минимална образователна степен – Бакалавър – по специалност от професионалното направление : „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Икономика”, „Администрация и управление”, „Хуманна медицина”, професионален опит – 3 години.

1. Допълнителни изисквания:

 • квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти;
 • да познава нормативната уредба относно предоставянето на социални услуги;
 • организационна и управленска компетентност;
 •  комуникационна компетентност и работа в екип;
 • умения за справяне с конфликти;
 • мотивация за работа с потребители от различни рискови групи;

2.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 • Заявление до Кмета на Oбщината - по образец;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Автобиография по европейски образец
 • Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
 • „Концепция за развитие на институцията”

3. Начин на провеждане на конкурса:

           Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 • Допускане по документи
 • Оценяване на концепция за развитие на институцията
 • Интервю с допуснатите кандидати

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

 Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на15.08.2014г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинската администрация на община Етрополе.

  6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

   -   Да ръководи, планира и организира цялостната дейност в Дома за стари хора.

 

Орган по назначаването: инж. Богомил Георгиев

Кмет на община Етрополе

ОБЯВЛЕНИЕ (2)

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед РД-15-327от 15.07.2014г. на Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване Директор на „Дом за стари хора” гр.Етрополе:

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше- минимална образователна степен – Бакалавър – по специалност от професионалното направление : „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Икономика”, „Администрация и управление”, „Хуманна медицина”, професионален опит – 3 години.

1. Допълнителни изисквания:

 • квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти;
 • да познава нормативната уредба относно предоставянето на социални услуги;
 • организационна и управленска компетентност;
 •  комуникационна компетентност и работа в екип;
 • умения за справяне с конфликти;
 • мотивация за работа с потребители от различни рискови групи;

2.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 • Заявление до Кмета на Oбщината - по образец;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Автобиография по европейски образец
 • Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
 • „Концепция за развитие на институцията”

3. Начин на провеждане на конкурса:

           Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

 • Допускане по документи
 • Оценяване на концепция за развитие на институцията
 • Интервю с допуснатите кандидати

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

 Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на15.08.2014г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинската администрация на община Етрополе.

  6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

   -   Да ръководи, планира и организира цялостната дейност в Дома за стари хора.

 

Орган по назначаването: инж. Богомил Георгиев

Кмет на община Етрополе