ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДЪРВЕСИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Община Етрополе обявява свободно работно място за длъжността „Сътрудник социална работа в ромската общност”

О Б Я В Л Е Н И Е  

Община Етрополе обявява свободно работно място за длъжността „Сътрудник социална работа в ромската общност”


Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Автобиография;

Мотивационно писмо, което да съдържа вашето виждане за развитие на местната ромска общност, както и дейностите, необходими за това;

-          Копие от диплома за завършено средно образование;

-          Препоръка от местна или друга организация или институция, показваща досегашната Ви дейност за развитие на ромската общност, е предимство.

      

       Образец на заявлението се получава в Информационния център за обслужване на граждани на Община Етрополе или може да изтеглите от обявлението.

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено минимум средно образование;

-          Принадлежност към ромската общност;

-          Владеене на ромски език;

-          Организационни и комуникативни умения;

-          Умения и желание да работи за развитието на ромската общност;

-          Да има влияние и контакти сред местната ромска общност.

Подбор на кандидатите - на два етапа (в един ден):

Iетап: провеждане на подбор по документи;

II етап: провеждане на интервю с кандидатите, одобрени на Iетап;

За датата на подбора кандидатите ще бъдат уведомени по телефона.

Краен срок за подаване на документи: 22.01.2015 г.

Документите се подават в Информационния център за обслужване на граждани на партера в сградата на Община Етрополе

Кратко описание на длъжността „Сътрудник социална работа в ромската общност”

     Организиране на събития в общността; разпространение на информация и информационни материали; организиране на кампании за превенция на отпадането на деца от училище, превенция на ранните бракове, превенция на изоставянето в институции; предоставяне на услуги в общността. Работа с ромски родители, младежи и жени за организиране на техни клубове, предоставяне на индивидуална помощ и консултации при взаимодействие с институциите.

БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Етрополе


 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 Заповед №РД-15-601/21.11.2014 год.

1. Тръжна документация обособобена позиция 1501

2. Тръжна документация обособобена позиция 1502

3. Тръжна документация обособобена позиция 1503

З А П О В Е Д № РД-15-603

З А П О В Е Д

№ РД-15-603/25.11.2014 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 172/28.10.2014 г., протокол № 12 на Общински съвет – Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-603

График търг гори

График търг гори

З А П О В Е Д № РД-15-520

З А П О В Е Д

№ РД-15-520/21.10.2014 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 148/30.09.2014 г., протокол № 11 на Общински съвет – Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-520

З А П О В Е Д №РД-15-521

З А П О В Е Д

№РД-15-521/21.10.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5, в изпълнение на Решение № 33/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ и Решение № 113/24.06.2014 г./Протокол № 6/ на Общински съвет - Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д №РД-15-521

З А П О В Е Д №РД-15-521 (4)

З А П О В Е Д

№РД-15-521/21.10.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5, в изпълнение на Решение № 33/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ и Решение № 113/24.06.2014 г./Протокол № 6/ на Общински съвет - Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д №РД-15-521 (4)