ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на заповед № РД-15-504/07.10.2016 г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наемна недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Помещение за търговска дейност с полезна площ от 18.00 (осемнадесет) кв. м., актуван с АОС № 94 от 05.12.1997, находящ се в жилищен блок № 1, първи етаж,между оси 30-31,построен в УПИ II – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на ЦГЧ на гр. Етрополе, с административен адрес: бул. „Руски” № 100, за срок от 5 (пет) години.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

Във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен УПИ VIII1548, кв. 128 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 805 кв.м.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на незастроен УПИ II – 2018, кв. 159 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 563 кв.м.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на заповед № РД-15-412/18.08.2016 г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наемна недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:Терен под № 3 за поставяне на преместваем обект - Павилион за търговска дейност с площ от 7.50 (седем и 0.50) кв.м., съгласно Схема за разполагане, одобрена от гл. архитект на Община Етрополе, находящ се между ЕПЖБ № 3 и № 5, УПИ І – ЖК, кв. 11 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, за срок от 5 (пет) години.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

Във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.57 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков” гр. Етрополе с площ от 779.45 кв.м.

         Търгът ще се проведе от 15.00 часа на 18.08.2016 г., с повторен търг на 24.08.2016 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

Във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.4 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков” гр. Етрополе с площ от 346.82 кв.м.

         Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 18.08.2016 г., с повторен търг на 24.08.2016 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Имот № 642.62 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков”, землище Етрополе с площ от 493.97 кв.м.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Имот № 641.3 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков”, землище Етрополе с площ от 3160.54 кв.м.

Търгът ще се проведе от 09.30 часа на 18.08.2016 г., с повторен търг при неявяв

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Реална част в размер на 1433 кв.м. от поземлен имот с пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот ХХІ – Детски дом, кв. 31 по подробния устройствен план на село Брусен, целият с урегулирана площ от 5561 кв.м., заедно с построената в него сглобяема едноетажна сграда тип „Пионер” със застроена площ от 320 кв.м.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - частна общинска собственост, находящ се на партерния етаж в  жилищен блок „27 ноември”, построен в УПИ V – „За жилищно строителство”, кв. 73 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, представляващ: Помещение с площ от 77.00 (седемдесет и седем) кв.м. с предназначение – магазин

Търгът ще се проведе от 15.00 часа на 07.07.2016 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 14.07.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. «Девети септември» № 1, етаж ІІІ, стая 312.

Прочети още: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ