С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант - одитор“

Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант - одитор“, обявен за 11.05.2017г. от 11.00ч. със заповед РД-136/04.04.2017г.. на Кмета на Община Етрополе, съобщавам за настъпили промени в обстоятелствата, както следва:                        

Отлагам конкурса , поради отсъствието на член от конкурсната комисия , който е в отпуск за временна неработоспособност. Конкурсът ще се проведе на нова дата, която ще бъде обявена на сайта на Община Етрополе.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

и заповед № РД-15-160/24.04.2017 г. на Кмета на Община Етрополе.

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на незастроен УПИ VIII –1548, кв. 128 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 805 кв.м.

            Търгът ще се проведе от 9.30 часа на 18.05.2017 г., с повторен търг на 30.05.2017 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен 641.60 с площ от 2545.61 кв. м. по план за новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков”.   

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен 641.14 с площ от 475.77 кв. м. по план за новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков,

         Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 19.01.2017 г., а при неявяване на кандидати с повторен търг на 26.01.2017г., в същия час, при същите условия в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

              Търгът ще се проведе при следните условия:

  1. Начална тръжна цена: 1807.93 лева.
  2. Стъпка на наддаване: 100 лева.
  3. Депозит за участие: 130.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 18. 01.2017г. , а при повторен търг до 01.2017г.
  4. Цена на тръжната документация: 50.00 лева, без ДДС, която се купува до 16.00 часа на 18. 01.2017г., а при повторен търг до 01.2017г.
  5. Оглед на обекта ще се извършва при нужда всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.
  6. Заявления за участие се подават в деловодството на общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 16.00 часа на 18.01.2017г., а при повторен търг на 01.2017г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, етаж II, стая 212, тел. № 0720/68257.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ   /п/

Кмет на Община Етрополе

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен УПИ VIII1548, кв. 128 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 805 кв.м.

         Търгът ще се проведе от 13.30 часа на 15.12.2016 г., с повторен търг на 22.12.2016 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

         За продажба на Имот № 641.59 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков” гр. Етрополе с площ от 251.94 кв.м.

Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 15.12.2016 г., с повторен търг на 22.12.2016 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.58 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков” гр. Етрополе с площ от 405.54 кв.м.

         Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 15.12.2016 г., с повторен търг на 22.12.2016 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

 

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: XVобщ., кв. 79 по ПУП на гр. Етрополе с площ от 363 кв.м.

Търгът да се проведе на 17.11.2016 г. от 11.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312 с повторен търг при неявяване на кандидати на 24.11.2016 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен УПИ Х – 171, кв. 23 по подробния устройствен план на с. Брусен с площ от 562 кв.м.

         Търгът ще се проведе от 10.00 часа на 17.11.2016 г., а при неявяване на кандидати с повторен търг на 24.11.2016 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЩИНА   ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 11, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, и чл. 43, ал. 3 от Наредба № 5 за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 74 от 25.02.2016 г. (Протокол № 6) ), изменено с Решение № 126 от 31.05.2016 г. (Протокол № 10) на Общински съвет Етрополе

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на частна общинска собственост, представляваща съоръжение:„Ски-влек” – модел СВХ – 30, със следната окомплектовка и принадлежности:

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС