З А П О В Е Д №РД-15-156

З А П О В Е Д

РД-15-156/23.04.2014 г.

          

На основание чл. 44, чл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и в изпълнение на Решение № 39/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общинския съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д №РД-15-156

З А П О В Е Д № РД-15-145

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД-15-145/22.04.2014 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба № 5на ОбС - Етрополе и в изпълнение на Решение № 35 от 25.03.2014 г. (Протокол № 3) на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-145

З А П О В Е Д № РД-15-146

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД-15-146/22.04.2014 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 37 от 25.03.2014 г. (Протокол № 3) на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-146

З А П О В Е Д № РД-15-144

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД-15-144/22.04.2014 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба № 5на ОбС - Етрополе и в изпълнение на Решение № 36 от 25.03.2014 г. (Протокол № 3) на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-144

П Р О Т О К О Л

   ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ-ОБЛАСТ СОФИЙСКА

П Р О Т О К О Л

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Секретар на Общинска администрация   – гр. Етрополе

 

към Общинска администрация   на община Етрополе.

 

I. Таблица за преценка на   представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от   кандидатите за длъжността съгласно обявата:

-    заявление до кмета на общината - по образец

-    декларация - по образец

-    копия от документи за придобита   образователно-квалификационна степен;

-    копия от документи, удостоверяващи продължителността на   професионалния опит

-    копие от документ за самоличност

-      автобиография по европейски   стандарт

-    други документи, удостоверяващи допълнителни   квалификационни умения

-    мотивационно писмо

 

2.. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

-    кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и   ал.2 от Закона за държавния служител

-    образование – висше- Магистър

-    минимален ранг – ІІІ младши

-    минимален професионален опит – 4 год.

 
 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представенили са   всичкидокументи,

които се изискват споредобявата(1)

Удостоверяват ли представените документи

съответствие на кандидата с обявените минимални и   специ-

фични изисквания

за длъжността(2)

Основание за

недопускане

1.Теодора Петрова             ДА                               ДА                                       НЯМА

Илиева

2.Мариана Ботева

Драганска                          ДА                                ДА                                       НЯМА

 
 

ІI. Въз основа на преценката   конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс   следният кандидат/и:

     1.Теодора Петрова Илиева

     2.Мариана Ботева Драганска  

Посочените кандидат трябва да се явят на тест на   14.04.2014г. от 11:00часа в сградата на Общинска администрация–Етрополе, ІIIетаж, стая 312.

б) Няма недопуснати   кандидати.

 
 

Подписи на членовете на   конкурсната комисия:

Председател:

Венета Гергова Зам.кмет ;.......................

Членове :

  1. Бистра Георгиева Павлова – Юрисконсулт..............
  2. Нели Николова Сейменарова –   Директор на дирекция „Бюджет и финанси......
  3. Даринка Петкова – Директор   на дирекция „ОСИРХДПИП”..................
  4. Марияна Недялкова – Началник   отдел „КАПО”...................
  5. ДеницаДонкова Иванова – Главен специалист   Човешки ресурси»................

П Р О Т О К О Л (2)

   ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ-ОБЛАСТ СОФИЙСКА

П Р О Т О К О Л

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Секретар на Общинска администрация   – гр. Етрополе

 

към Общинска администрация   на община Етрополе.

 

I. Таблица за преценка на   представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от   кандидатите за длъжността съгласно обявата:

-    заявление до кмета на общината - по образец

-    декларация - по образец

-    копия от документи за придобита   образователно-квалификационна степен;

-    копия от документи, удостоверяващи продължителността на   професионалния опит

-    копие от документ за самоличност

-      автобиография по европейски   стандарт

-    други документи, удостоверяващи допълнителни   квалификационни умения

-    мотивационно писмо

 

2.. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

-    кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и   ал.2 от Закона за държавния служител

-    образование – висше- Магистър

-    минимален ранг – ІІІ младши

-    минимален професионален опит – 4 год.

 
 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представенили са   всичкидокументи,

които се изискват споредобявата(1)

Удостоверяват ли представените документи

съответствие на кандидата с обявените минимални и   специ-

фични изисквания

за длъжността(2)

Основание за

недопускане

1.Теодора Петрова             ДА                               ДА                                       НЯМА

Илиева

2.Мариана Ботева

Драганска                          ДА                                ДА                                       НЯМА

 
 

ІI. Въз основа на преценката   конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс   следният кандидат/и:

     1.Теодора Петрова Илиева

     2.Мариана Ботева Драганска  

Посочените кандидат трябва да се явят на тест на   14.04.2014г. от 11:00часа в сградата на Общинска администрация–Етрополе, ІIIетаж, стая 312.

б) Няма недопуснати   кандидати.

 
 

Подписи на членовете на   конкурсната комисия:

Председател:

Венета Гергова Зам.кмет ;.......................

Членове :

  1. Бистра Георгиева Павлова – Юрисконсулт..............
  2. Нели Николова Сейменарова –   Директор на дирекция „Бюджет и финанси......
  3. Даринка Петкова – Директор   на дирекция „ОСИРХДПИП”..................
  4. Марияна Недялкова – Началник   отдел „КАПО”...................
  5. ДеницаДонкова Иванова – Главен специалист   Човешки ресурси»................

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

 Заповед №РД-15-107/31.03.2014 год.

1. Тръжна документация обособобена позиция 1404

2. Тръжна документация обособобена позиция 1405

ОБЯВА

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед РД-15-073 от 10.03.2014г. на Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване на Секретар в Общинска администрация - гр.Етрополе

Прочети още: ОБЯВА

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА ВТОРИ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 Заповед №РД-15-066/10.03.2014 год.

1. Тръжна документация обособобена позиция 1402

2. Тръжна документация обособобена позиция 1403