З А П О В Е Д № РД-15-154

З А П О В Е Д

№ РД-15-154/23.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5 и в изпълнение на Решение №33/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет - Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг за продажба на движима вещ - частна общинска собственост, а именно:

МОТОЦИКЛЕТ МАРКА „ИЖ”, МОДЕЛ ”ЮПИТЕР”, регистрационен № СО0681К, цвят червен с двигател № 191727 и рама 191727.

ІІ. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Продажбата да се извърши с явен търг.

2. Търгът да се проведе на 16.05.2014 г. от 13.30 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312.

При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 23.05.2014 г. в същия час, на същото място и при същия ред и условия.

3. Начална тръжна цена – 173.62 /сто седемдесет и три 0.62/ лева, без ДДС и стъпка на наддаване в размер на 10.00 /десет/ лева.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 17.00 /седемнадесет/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе по сметка № IBAN BG 17 CECB 97903343120300 BIC – CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе,ІІ етаж, стая 210 до16.00 часа на 15.05.2014 г., а при повторен търг на 22.05.2014 г.

5. Тръжната документация се получава срещу платена такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева, без ДДС, внесена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “каса” в срок до 16.00 часа на 15.05.2014 г., а при повторен търг до 22.05.2014 г.

6. Оглед на движимата вещ, предмет на търга /находяща се в РПУ Етрополе/ ще се извършва всеки работен ден преди датата на търга след представен документ за закупена тръжна документация.

7. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 15.05.2014 г., а при повторен търг на 22.05.2014 г.

8. Заповедта да се публикува във в. „Етрополски преглед”, на Интернет страницата на Община Етрополе, най-малко петнадесет дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие, както и се обяви във фоайето на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

Неразделна част от настоящата заповед е утвърдена тръжна документация.

Настоящата заповед да се връчи по реда на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

ВЕНЕТА ГЕРГОВА

Кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед № РД-15-130/11.04.2014 г./