З А П О В Е Д № РД-15-158

  • Печат

З А П О В Е Д

№ РД-15-158/23.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 29/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет - Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М:

      I. Да се организира и проведе публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1321/20.11.2012 г., представляващ:

Урегулиран поземлен имот VІ – 572, кв. 67 по подробния устройствен план на централна градска част на град Етрополе, с площ от 530 кв.м.

     II. Търгът да се проведе при следните условия:

     1. Продажбата да се извърши с явен търг.

     2. Търгът да се проведе на 20.05.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312.

     При неявяване на кандидати, следващ търг да се проведе на 27.05.2014 г., в същия час, на същото място и при същите условия.

     3. Начална тръжна цена – 31 800.00 /тридесет и една хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС, със стъпка на наддаване 1 600.00 /хиляда и шестстотин/ лева.

     4. Размерът на депозита за участие в търга е1 600.00 /хиляда и шестстотин/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, сметка № IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BICCECBBGSFна Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, II етаж, стая № 210 до 16.00 часа на 19.05.2014 г., а при повторен търг на 26.05.2014 г.

     5. Тръжната документация може да се получи в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „каса”, след заплащане на такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева, без ДДС, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, в срок до 19.05.2014 г., а при повторен търг до 26.05.2014 г.

     6. Оглед на обекта, предмет на търга да се извършва всеки работен ден да деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

     7. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 19.05.2014 г., а при повторен търг на 26.05.2014 г.

     8. Заповедта да се публикува във в. „Етрополски преглед”, Интернет страницата на Община Етрополе, най-малко петнадесет дни преди крайният срок за подаване на заявления за участие, както и да се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

     Неразделна част от настоящата заповед е утвърдена тръжна документация.

     Заповедта подлежи на обжалване по реда и условията на АПК.

     Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица по реда за сведение и изпълнение.

ВЕНЕТА ГЕРГОВА /п/

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Заповед № РД-15-130/11.04.2014 г./