ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  • Печат

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

Помещение - магазин със застроена площ от 77.00 (седемдесет и седем) кв. м., находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, УПИ V – „За жилищно строителство”, кв. 73 по ПУП на ЦГЧ на гр. Етрополе, актуван с Акт за частна общинска собственост № 8 от 02.04.1997 г., заедно с правото на строеж.

 

          Търгът ще се проведе на 08.08.2017 г. от 11.00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 05.09.2017 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл.„Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена в размер 56 000.00 (петдесет и шест хиляди) лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване 1 000.00 (хиляда) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 3 000.00 (три хиляди) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16.00 часа на 07.08.2017 г., а при повторен търг до 04.09.2017 година.

4. Цена на тръжната документация: 60.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 07.08.2017 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 04.09.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише „Каса”.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

6. Заявления за участие в търга се подават в срок до 16.00 часа на 07.08.2017 г., а при повторен търг на 04.09.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише “Деловодство”.

           За справки: Общинска администрация - Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

РОСИЦА ХРИСТОВА /п/

За Кмет на Община Етрополе

(Съгласно Заповед № РД-15-292/14.07.2017 г.)