О Б Я В Л Е Н И Е

  • Печат

І.Община Етрополе набира кандидати за длъжносттаГлавен специалист Градоустройство и архитектура”:

1.1Изисквания:

- средно техническо строително образование;

- строителен техник и строителен инженер.

         1.2 Кратко описание на длъжността:

Да организира компетентното решаване на постъпили заявления на граждани, свързани с градоустройството в населените места на територията на общината. Подготвя за съхранение в архива на общината одобрените инвестиционни проекти и строителни книжа, като води регистър за този вид дейност.

ІІ.Кандидатите е нужно да прадставят следните документи:

- Заявление до кмета на общината.

- Автобиография по европейски образец.

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна    степен.

ІІІ.Подбор на кандидатите:

-допускане по документи

-интервю с допуснатите кандидати

ІV. Документите се представят в срок до 17:00 часа на 16.11.2015г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

п. Работодател:

инж. Богомил Георгиев

Кмет на Община Етрополе