ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

 

         Община Етрополе, на основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот № 156006, находящ се в землището на с. Бойковец, местност „Мемишевото” с НТП „ливада”, шеста категория с площ от 3.489 дка.

         Търгът ще се проведе от 9.00 часа на 06.10.2015 г., а при неявяване на кандидати повторен на 13.10.2015 г. в сградата на общинска администрация, стая 201, етаж II, при следните условия:

1. Начална тръжна цена : 1744.50 лева,

2. Стъпка на наддаване: 90.00 лева,

3. Депозит за участие: 90.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 05.10.2015 г., а при повторен на 12.10.2015 г.,

4. Цена на конкурсната документация: 50.00 лева, без включен ДДС, която се закупува до 16.00 часа на 05.10.2015 г., а при повторен търг на 12.10.2015 г.,

5. Оглед на обекта да се извърши на 05.10.2015 г. от 11.00 часа, след представен документ за закупена тръжна документация.

Подаване на заявления за участие: В деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 17.00 часа на 05.10.2015 г., а при повторен търг на 12.10.2015 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, стая 212, телефон 0720/68257.

Инж. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община Етрополе