СОУ”Христо Ясенов” организира конкурсна процедура за отдаване под наем

СОУ”Христо Ясенов” организира   конкурсна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 67 от 23.04.1997 г., находящ се на първия етаж в СОУ „Христо Ясенов“ /начално училище/, кв. 50 по ПУП на гр. Етрополе, представляващ: помещение за Ученически бюфет, с площ от 13.50 (тринадесет и 0.50) кв. м., и скица № 161/17.04.2015 г. за срок от 5 (пет) години и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 33.75лв./ тридесет и три лв. и 75ст./ без ДДС, определена съгласно Наредба №5 но ОбС – Етрополе

Обектът – предмет на настоящия конкурс- следва да се ползва само по предназначение – помещение за Ученически бюфет.

         Конкурсната документация за участие се закупува до 28.08.2015г.до 16.00ч на втория етаж в сградата на СОУ”Христо Ясенов” срещу сумата от десет лева.

         Депозит в размер на три лева /ненадвишаващ 10%/ от началната тръжна цена/се внася по сметката на СОУ”Христо Ясенов”, посочена в конкурсната документация до 16.00ч на 28.08.2015г.

         Документите се приемат в запечатан плик до 16.00ч.на 28.08.2015г в сградата на СОУ”Христо Ясенов”

         Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 28.08.2015ч. от 08.00ч. до 12.00 ч. след закупуване на конкурсна документация.
         Дата на провеждане на конкурса – 31.08.2015г.-10.00ч в сградата на СОУ”Христо Ясенов.”

         При неявяване на кандидати, повторни конкурси ще се проведат на 08.09.2015 г. и 16.09.2015 г., при същия ред и условия.
Обявата да бъде публикувана на сайта на училището
www.hristo-yassenov.com и на сайтовете www.etropolebg.com ,www.balkanec.bgи www.botevgrad.comи във вестник „Етрополски преглед”.

Светла Вълова

/директор/