За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Етрополе, на основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул.”Руски” № 100, първи етаж, между оси 12-14 в жилищен блок № 1, УПИ II – ЖС, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе, представляващ: Помещения за аптека с площ от 86.84 кв.м.

         Конкурсът ще се проведе на 01.09.2015 г., а при неявяване на кандидати повторен на 08.09.2015 г. от 10.00 часа в сградата на общинска администрация, стая 301, етаж III, при следните задължителни условия:

1. Търговия с лекарства, лекарствени продукти и медико-санитарни материали,

2. Действащ договор с Районна здравно-осигурителна каса – София област и поети задължения за изпълнение на протоколи I А, I В, I С (разрешаване от здравната каса) и екстемпорални рецепти,

3. Начална наемна месечна цена: 564.46 лева,

4. Стъпка на наддаване: 56.00 лева,

5. Депозит за участие в конкурса: 56.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 31.08.2015 г., а при повторен на 07.09.2015 г.,

6. Цена на конкурсната документация: 50.00 лева, без включен ДДС , която може да бъде закупена до 16.00 часа на 31.08.2015 г., а при повторен конкурс на 07.09.2015 г.,

7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00 – 12.00 часа до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена конкурсна документация.

Подаване на заявления за участие: В деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 17.00 часа на 31.08.2015 г., а при повторен конкурс на 07.09.2015 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, стая 212, телефон 0720/68212.

Инж. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ (п)

Кмет на Община Етрополе