Община Етрополе набира кандидати за длъжността

І. Община Етрополе набира кандидати за длъжността Главен инспектор Регулация, кадастър и незаконно строителство”:

  1. 1.1 Изисквания:

- Висше техническо, минимална образователна степен бакалавър.

- Кандидатите с образование строителен инженер са с предимство.

 

 

         1.2 Кратко описание на длъжността:

 

Да осъществява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрени инвестиционни проекти, разрешение за строеж, определените линии, нива, както и по спазването на действащите нормативни актове по устройство на територията. Да организира компетентно проучване и решаване на всички процеси, свързани със създаването, одобряването и изменението на кадастралните и регулационните планове.

ІІ.Кандидатите е нужно да прадставят следните документи:

- Заявление до кмета на общината.

- Автобиография по европейски образец.

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна    степен.

ІІІ.Подбор на кандидатите:

- допускане по документи

- интервю с допуснатите кандидати

ІV. Документите се представят в срок до 17:00 часа на 30.05.2015г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

инж. Богомил Георгиев

Кмет на Община Етрополе