ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА   ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 114, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал.1, ал. 2, ал. 3,  чл.30, ал.1 от Наредба № 5 на ОбС - Етрополе от ЗОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски” № 100, първия етаж, между оси 14-16, жилищен блок № 1, построен в УПИ ІІ – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, представляващ: Магазин за промишлени стоки с площ от 55.00 (петдесет и пет) кв.м., актуван с АОС № 94 от 05.12.1997 г., за срок от 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе на 15.05.2015 г. от 13.30 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 22.05.2015 г. в същия час, на същото място и при същите ред и условия.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 302.50 (триста и два и 0.50) лева, без включен ДДС.

2.   Стъпка на наддаване 30.00 (тридесет) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 907.50 (деветстотин и седем и 0.50) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка IBANBG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая 210, втори етаж до 16.00 часа на 14.05.2015 г., а при повторен търг до 21.05.2015 година.

4. Цена на тръжната документация: 30.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 14.05.2015 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 21.05.2015 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише каса.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

         Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Общинска администрация, етаж І, в срок до 16.00 ч. на 14.05.2015 г., а при повторен търг до 21.05.2015 г.

            За справки: Общинска администрация Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

ВЕНЕТА ГЕРГОВА(п)

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Заповед № РД-15-142/14.04.2015 г./