ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот Х - 171, кв. 23 по подробния устройствен план на село Брусен, с площ от 562 кв.м.

Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 15.05.2015 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 22.05.2015 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, етаж 3, стая 312.

Търгът да се проведе при следните условия:

  1. Начална тръжна цена за обекта: 5620.00 лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване: 300.00 лева.

3. Депозит за участие: 300.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 14.05.2015 г., а при повторен търг на 21.05.2015 г.

4. Цена на тръжната документация: 50.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 16.00 часа на 14.05.2015 г., а при повторен търг на 21.05.2015 г. В сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише каса.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня преди провеждането на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

         Подаване на заявления за участие в деловодството на Общинска администрация , етаж І, в срок до 16.00 ч. на 14.05.2015 г., а при повторен търг на 21.05.2015 г.

            За справки: Общинска администрация Етрополе, етаж ІІ, стая 212, телефон: 0720/68212.

ВЕНЕТА ГЕРГОВА /п/

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Заповед № РД-15-142/14.04.2015 г./