О Б Я В А

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2014 година:

 

І. В Раздел ІІ. Имоти – общинска собственост, предвидени за отдаване под наем, в точка 1. Отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, се допълва:

„1.14. Част от централната композиция на парк „Езерото” /І етап/ в размер на 2185 кв.м., от които: езеро с площ от 1650 кв.м. и кафе с площ от 535 кв.м. /22 маси, 88 стола, бар-плот и тоалетни/, находящи се в УПИ І – „Парк”, кв. 14 по ПУП на град Етрополе, целият с площ от 21800 кв.м.”

ІІ. В Раздел ІІ. Имоти – общинска собственост, предвидени за отдавене под наем, в точка 2. Отдаване под наем на земи от ОПФ, към подточка 2.3. Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да отдаде под наем без провеждане на търг или конкурс, за срок до 10 години, като неизползвани две и повече години, се допълва:

„2.3.123. Имот № 092048, находящ се в землище Лопян, м. „Зелено ливаде” с НТП „изоставена ливада” и с площ от 15.097 дка;

2.3.124. Имот № 092050, находящ се в землище Лопян, м. „Зелено ливаде” с НТП „изоставена ливада” и с площ от 12.075 дка;”

ВЕНЕТА ГЕРГОВА/п/

За Кмет на Община Етрополе

/Съгласно Заповед № РД-15-164/24.04.2014 г./