ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

         За продажба на УПИ VII-2018, кв. 186 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 510 /петстотин и десет/ кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 244/05.12.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, под № 57, том 3, ок475, вх. Рег. № 516 от 03.06.2005 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ІV – „За училище и общежитие”, кв. 27 по подробния устройствен план на село Ямна с площ от 10829 кв.м., заедно с построените в него:

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Реална част в размер на 1433 кв.м. от поземлен имот с пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот ХХІ – Детски дом, кв. 31 по подробния устройствен план на село Брусен, целият с урегулирана площ от 5561 кв.м., заедно с построената в него сглобяема едноетажна сграда тип „Пионер” със застроена площ от 320 кв.м.

Търгът ще се проведе от 10.30 часа на 19.09.2017 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 28.09.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. Девети септември № 1, етаж ІІІ, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на Имот № 645008, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Горна махала“, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, с площ от 139 /сто тридесет и девет/ кв.м – частна общинска собственост, актуван с АОС № 2278/12.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, вх. рег. № 320 от 13.06.2017 г., Акт 12, том II, Имотна партида 8350.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на Имот № 645004, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Горна махала“, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, с площ от 327 /триста двадесет и седем/ кв.м – частна общинска собственост, актуван с АОС № 2277/12.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, вх. рег. № 319 от 13.06.2017 г., Акт 11, том II, Имотна партида 8379.

            Търгът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 10.30 часа, а в случай на неявяване на кандидати с повторен търг на 21.09.2017 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Обявява публични търгове

О Б Я В А

            На основание чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

            Община Етрополе обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, по землища, както следва:

График търг гори

График търг гори

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:

Помещение - магазин със застроена площ от 77.00 (седемдесет и седем) кв. м., находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, УПИ V – „За жилищно строителство”, кв. 73 по ПУП на ЦГЧ на гр. Етрополе, актуван с Акт за частна общинска собственост № 8 от 02.04.1997 г., заедно с правото на строеж.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на Урегулиран поземлен имот ХХХVI – 2018, кв. 181 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 643 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 223/30.11.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 188, том II, ок 402, вх. рег. № 440 от 20.05.2005 г.

         Търгът ще се проведе от 10.30 часа на 17.08.2017 г., с повторен търг на 24.08.2017 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Урегулиран поземлен имот II – 2018, кв. 159 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 563 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 158/10.11.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 156, том II, ок 370,вх. рег. № 407 от 18.05.2005 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Страница 1 от 13