ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  • Печат

LOGO OKSREDA


 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”

Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

Приоритетна ос 2. Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците

Бенефициент: Община Ботевград

Партньори: Общините Етрополе и Правец

Стойност: 14 489 450 лв.

Цел: Създаване на регионално депо за общините Ботевград, Етрополе и Правец, отговарящо на изискванията на националното и европейското законодателство.

Постигнати резултати:

 

Изградено е регионално депо за отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе, което е открито на 02.11.2012 г.

Статус: Реализиран проект

Период за реализация:23 Ноември 2010 – 23 Март, 2012 г.

 


 

1