РЕМОНТ НА СОУ „ХРИСТО ЯСЕНОВ

  • Печат

OPRR LOGO

 

„РЕМОНТ НА СОУ „ХРИСТО ЯСЕНОВ“ С ЦЕЛ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”

 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Мярка 4.1-03. Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини

 

Стойност:822 960,60 лв., съфинансиране от страна на Община Етрополе: 123 444лв.

 

Цел:

 Подпомагане на устойчивото местно развитие, чрез реализация на инвестиция в образователната инфраструктура на Община Етрополе и за въвеждане на мерки за енергийнаефективност в сградата на СОУ „Христо Ясенов”.

 

 

Дейности:

-          Топлинно изолиране на външни стени;

-          Цялостна подмяна на отводнителната система – олуци и водосточнитръби;

-          Цялостна подмяна на обшивки по стрехи, козирки и бордове;

-          Цялостна ревизия на хидроизолация по покрива на физкултурния салон и столовата и полаганена нова хидроизолация.

-          Подняма на керемиди;

-          Енергоспестяващи мерки по котелнаинсталация - реконструкция на котелната централа на сградата; подмяна на котли – 2 бр; подмяна на горелки и автоматика за следененагоривнияпроцес;

-          Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации - подмяна на радиатори

 

Постигнати резултати:

Въведени са мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе, което доведе до значително подобряване на енергийните характеристики и санитарно-хигиените норми за топлинен комфорт в сградата. Очакваните спестени емисии CO² се изчисляват на 153,3 тона за година.

 

Статус: Реализиран проект

 

Период за реализация:13 Декември 2010 – 13 Декември 2012 г.