Подкатегории

 • ----------------ПРЕДИ 01.10.2014--------------------

   


   

 • 6/08.12.2014/Доставка чрез покупка на нов автомобил за нуждите на Община Етрополе

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет: Доставка чрез покупка на нов автомобил за нуждите на Община Етрополе

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   9037163

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 17:00 часа на 16.12.2014 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 16.12.2014 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 17.12.2014 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: БИСТРА ПАВЛОВА


   

 • 7/12.12.2014/ „Доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на социалната услуга “Обществена трапезария” на територията на Община Етрополе

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет: Доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на социалната услуга “Обществена трапезария” на територията на Община Етрополе

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9037378 

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 17:00 часа на 23.12.2014 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 23.12.2014 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 29.12.2014 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: БИСТРА ПАВЛОВА


   

 • 1/26.01.2015/„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – I-ви етап“

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет:  1/26.01.2015/„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – I-ви етап“

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9038358

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 17:00 часа на 04.02.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 04.02.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 05.02.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Ивайло Иванов


 • Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сграда по две обособени позиции: Обособена позиция 1: гр. Етрополе, кв. 20, бл. 12 - Елаците и Обособена позиция 2: Надежда - гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 188, кв. 132, бл. 1

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9039728
   

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 17:00 часа на 23.03.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 23.03.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  13:00 часа на 24.03.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Ивайло Иванов


 • Разширяване на нов гробищен парк

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет: Избор на изпълнител на строителномонтажни работи по проект: "Разширяване на нов гробищен парк етап Iб /квартал 14/ и етап Iв /квартал 12/“ - трета категория строеж /чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „е“ от ЗУТ/, съгласно Разрешение за строеж № 41/14.08.2014г. на гл. архитект на Община Етрополе.

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   9039838

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 17:00 часа на 30.03.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 30.03.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 31.03.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: инж.МАРИЯНА ПЕТРОВА


 • Извършване на строително ремонтни дейности на обект: „Ремонт и асфалтиране на улици и пътища в Община Етрополе”

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

     ПРЕДМЕТ: Извършване на строително ремонтни дейности на обект: „Ремонт и асфалтиране на улици и пътища в Община Етрополе”

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9040661 
   

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 17:00 часа на 22.04.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17:00 часа на 22.04.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 23.04.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: инж. Марияна Петрова


 • РЕМОНТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВО В СЕЛО РИБАРИЦА И ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО МАЛКИ ИСКЪР, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет: РЕМОНТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВО В СЕЛО РИБАРИЦА И ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО МАЛКИ ИСКЪР, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9041622 

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 25.05.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 25.05.2015 г

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 26.05.2015 г

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: инж.Марияна Петрова - ДД"УРТ"


 • Избор на изпълнител на строително–монтажни работи на обект: "Ремонт на покрив на Народно читалище „Тодор Пеев-1871“ – гр. Етрополе

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

     ПРЕДМЕТ:  Избор на изпълнител на строително–монтажни работи на обект: "Ремонт на покрив на Народно читалище „Тодор Пеев-1871“ – гр. Етрополе

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП


   

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 23.07.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 23.07.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 24.07.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: инж. Марияна Петрова

 • Доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на социалната услуга “Обществена трапезария” на територията на Община Етрополе

   ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет: Доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на социалната услуга “Обществена трапезария” на територията на Община Етрополе

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9048331 

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 11.12.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 11.12.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 14.12.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: БИСТРА ПАВЛОВА


 • Публична покана Чавдар

   

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет:  "Изпълнение на допълнителни видове строително-монтажни работи на спортен комплекс „ЧАВДАР” - гр. Етрополе“

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 11.03.2016 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 11.03.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  09:00 часа на 12.03.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: ЮЛИЯ МИТОВА /ТЕЛ.072068207Б

 • Доставката на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите наЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе по обособени позиции:

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 17.03.2016 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 17.03.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  До 10:00 часа на 18.03.2016 г

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: БИСТРА ПАВЛОВА


 • „Доставка на гориво за автомобилите на Община Етрополе, чрез системи за зареждане при безналично плащане.”

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет: „Доставка на гориво за автомобилите на Община Етрополе, чрез системи за зареждане при безналично плащане.”

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 28.03.2016 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 28.03.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

   10:00 часа на 29.03.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: БИСТРА ПАВЛОВА


 • Публична покана асфалтиране

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет:  "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА В ОБЩИНАЕТРОПОЛЕ”

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9051804 

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 11.04.2016 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 11.04.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 12.04.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: МАРИЯНА ПЕТРОВА /ТЕЛ.072068225


 • Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   Предмет:   Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сграда по две обособени позиции:

  Обособена позиция 1: „Жилищен блок 23, находящ се в гр. Етрополе, кв. 8/178“

  Обособена позиция 2: „Жилищен блок-секции 5 и 6, находящ се в гр. Етрополе, кв. 13“

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9052556 

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 21.04.2016 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 21.04.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  13:00 часа на 22.04.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Ивайло Иванов/ТЕЛ.072068252

 • РЕМОНТ И АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

          Предмет:  "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ”

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  9052782 

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 25.04.2016 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 25.04.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 26.04.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: МАРИЯНА ПЕТРОВА /ТЕЛ.072068225