Подкатегории

 • --------------ПРЕДИ 01.10.2014------------------

   

 • 18/21.10.2014г. Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад "Девети Септември", гр. Етрополе - 1-ви етап

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

          Предмет: Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад "Девети Септември", гр. Етрополе - 1-ви етап

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   00099-2014-0016

  КРАЕН СРОК
  за получаване на документация

  До 16.00 часа на 13.11.2014 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16.00 часа на 20.11.2014 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10.00 часа на 21.11.2014 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Анита Пешева - Налалник отдел "ХДПП"

   


   

 • СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

         Предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Етрополе и почистване на местата за обществено ползване

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   
  00099-2015-0002

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 23.04.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 23.04.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  11:00 часа на 24.04.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: БИСТРА ПАВЛОВА


   

 • Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т. 1 - 5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност

   

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

          Предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1 (т. 1 - 5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради по четири обособени позиции в гр.Етрополе“

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

  00099-2015-0004
   

  КРАЕН СРОК
  за получаване на документация

  До 17.00 часа на 08.06.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 17.00 часа на 08.06.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  11.00 часа на 09.06.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП:  Ивайло Иванов - Гл.експерт"ПИП"


   


 • Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност

   

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

   

  Предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по две обособени позиции“

   

  № на преписката в Регистъра на АОП

   
    00099-2015-0006

  КРАЕН СРОК

  за получаване на документация

  До 16:00 часа на 13.08.2015 г.

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 13.08.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  От 13:00 часа на 14.08.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Ивайло Иванов – Гл. експерт „ПИП“

   


   

 • Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективнос

   

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

   

   

  Предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе, с две обособени позиции“

   

  № на преписката в Регистъра на АОП

   
    00099-2015-0005

  КРАЕН СРОК

  за получаване на документация

  До 16:00 часа на 13.08.2015 г.

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 13.08.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  От 10:00 часа на 14.08.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Ивайло Иванов – Гл. експерт „ПИП“

   


   

 • Снегопочистване, опесъчаване на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2015-2016 година

   

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

        Предмет: Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2015-2016 година” с две обособени позиции:

             Обособена позиция 1 Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, пътищата от общинската пътна мрежа и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица.”

             Обособена позиция 2 Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на улици и пътища в населените места в Община Етрополе с. Лъга, с. Малки Искър, с. Брусен, с. Лопян, с. Ямна, с. Рибарица, с. Бойковец и път с. Голям Извор м. Оселна.”

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

   
    00099-2015-0007

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 01.10.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 01.10.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  11:00 часа на 02.10.2015 г.

   

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: БИСТРА ПАВЛОВА

   


 • "Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж „ в Община Етрополе "

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

        Предмет: Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж „ в Община Етрополе "

         

   
    00099-2015-0009
   

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 17.12.2015 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 17.12.2015 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  10:00 часа на 18.12.2015 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: БИСТРА ПАВЛОВА  тел.072068229

   


 • Инженеринг-4 блока

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

  Предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции

   

  № на преписката в Регистъра на АОП

   
   
    00099-2016-0001
   

  КРАЕН СРОК

  за получаване на документация

  До 16:00 часа на 22.02.2016 г.

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 22.02.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  От 12:00 часа на 23.02.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Юлия Митова – Гл. спец. „ПИС“

   

 • НАДЗОР-4 БЛОКА

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

  Предмет: Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе, по четири обособени позиции:

  № на преписката в Регистъра на АОП

   
   
    00099-2016-0002
   

  КРАЕН СРОК

  за получаване на документация

  До 16:00 часа на 22.02.2016 г.

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 22.02.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  От 16:00 часа на 23.02.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Юлия Митова – Гл. спец. „ПИС“

 • Инвеститорски контрол-4 блока

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

  Предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции:

  № на преписката в Регистъра на АОП

   
   
    00099-2016-0003
   

  КРАЕН СРОК

  за получаване на документация

  До 16:00 часа на 22.02.2016 г.

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 22.02.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  От 14:00 часа на 23.02.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Юлия Митова – Гл. спец. „ПИС“

   


 • „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

   

        Предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”

   

  № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

     
   
    00099-2016-0004
   

  КРАЕН СРОК
  за  получаване на документацията

  До 16:00 часа на 23.02.2016 г.

  КРАЕН СРОК
  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 23.02.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  11:00 часа на 24.02.2016 г.

   

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: ДАРИНКА ПЕТКОВА

   


 • ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО (АВТОМОБИЛ) ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

   

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

  Предмет:  „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО (АВТОМОБИЛ) ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГР. ЕТРОПОЛЕ”

   

  № на преписката в Регистъра на АОП

   
   
    00099-2016-0005
   

  КРАЕН СРОК

  за получаване на документация

  До 16:00 часа на 21.03.2016 г.

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 21.03.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  От 12:00 часа на 22.03.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Ивайло Иванов – Гл. експерт „ПИП“


 • Инженеринг-2 блока

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

  Предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, находящ се в кв. 20, бл. 12- Елаците“; Обособена позиция 2: „Жилищен блок на територията на гр.Етрополе, находящ се на бул. „Руски“ № 188, кв. 132, бл. 1“

  № на преписката в Регистъра на АОП

   
    00099-2016-0006
     
   

  КРАЕН СРОК

  за получаване на документация

  До 16:00 часа на 11.04.2016 г.

  КРАЕН СРОК

  за подаване на оферти

  До 16:00 часа на 11.04.2016 г.

  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  От 12:00 часа на 12.04.2016 г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

  Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

  Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Ивайло Иванов Гл.експ.ПИП