Правилник

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 


 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

Приет с решение № 39 от 26.01.2016 г., протокол № 5 на Общински съвет Етрополе, гр. Етрополе, обл. Софийска, пл. „9-ти септември“ № 1

І. РАЗДЕЛ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет – Етрополе и неговите комисии, както и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

ІІ. РАЗДЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл.3. (1). Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

(2) Общинският съвет се състои от избраните 17 общински съветници.

Чл.4. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл.17 от ЗМСМА, както и други дейности определени със закон.

Чл.5. (1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

6. определя размера на местните данъци и такси;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско участие в капитала и избира представителите на общината в техните органи;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

20. одобрява символ и печат на общината;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

22. Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

(2). В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

(3). Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

(4) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема решения в съответствие със закона.

Чл.6. (1). Общинският съвет може да избира обществен посредник.

(2). Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

(3). Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

(4). Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл. 7. Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл. 8. (1). Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината, Районната прокуратура и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

(2). Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на общината. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

(3). Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане, съгласно Наредба № 13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе.

Чл. 9. (1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14- дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

(2). Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет. Клетвените листа на общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства се съхраняват в канцеларията на Общинския съвет.

(3). Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

Чл.10. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетва от новоизбрания общински съвет.

Чл.11. (1). Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

(2). Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал.1.

3. влизане в сила на акт , с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3). При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник.

Чл.12. (1). Общинският съвет формира председателски съвет в състав: председателя на общинския съвет и председателите на постоянните комисии.

(2) Председателският съвет подпомага дейността на председателя на общинския съвет, като:

1.разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата на общинския съвет; провежда политически консултации във връзка с дейността на общинския съвет;

2.предлага състав на делегации за международни контакти;

3.разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

Чл.13. (1). Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2). В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

ІІІ. РАЗДЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14. (1) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета. Общият размер на възнаграждението на председателя на Общинския съвет за един месец не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

(2) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

(3) Председателят на общинския съвет има право на:

1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;

2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

(4) Времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж.

Чл.15. (1). Председателят на съвета:

1. свиква съвета на заседание и определя мястото на провеждането му;

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. ръководи заседанията на съвета;

4. координира работата на постоянните комисии;

5. подпомага съветниците в тяхната дейност;

6. представлява съвета пред външни лица и организации.

7. Подготвя проекта за дневен ред на заседанията, след консултации с председателите на постоянните комисии.

8. Оповестява на Общинския съвет постъпилите проекти за наредби, инструкции и други проекти и предложения.

9. Разпределя проектите и другите предложения между комисиите на Общинския съвет съобразно тяхната компетентност.

10. Поддържа връзка и провежда консултации с групите на общинските съветници.

11. Осигурява реда в заседателната зала.

12. Удостоверява с подписа си текста на приетите от общинския съвет актове.

13. Удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на Общинския съвет след проверката им.

14. Заедно с ръководителите на групите на общинските съветници определя местата в заседателната зала на общинските съветници.

15. Следи за спазването на този правилник.

16. Упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

17. Нарежда актовете, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат, на официалната Интернет страница на общината и да се обнародват в Държавен вестник, когато това е предвидено в закона;

18. Организира с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

19. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

ІV. РАЗДЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 16. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.17. (1). Общинският съветник има право:

1. Да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на общинския съвет;

2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. Да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5. Да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. Да получава възнаграждение при изпълнение на задълженията си;

7. Да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

(2). Възнаграждението на общинския съветник се определя по реда и условията на чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА. Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. При неприсъствие на заседание на Общинския съвет или на постоянна комисия общинските съветници не получават възнаграждение за него. При неприсъствие в залата при разглеждане и приемане на 5 и повече точки с поименни гласувания в рамките на едно заседание на Общинския съвет общинските съветници не получават възнаграждение за него

(3). Възнагражденията се изплащат до 20-то число на следващия месец, след представяне от председателя на Общинския съвет на заверени ксерокопия на Присъствените листа от заседанията на Общинския съвет и Присъствените листа от заседанията на постоянните комисии.

(4). Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл. 18. (1). Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

3. да се подписва в присъствения лист на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии; а когато отсъства от заседание на общинския съвет да уведоми председателя писмено, че по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, няма да участва в заседанието на общинския съвет.

4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

5. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

(2). Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз.

(3). В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 2, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Чл. 19. (1). Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник- кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца .

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост; както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

11. при установяване на неизбираемост.

12. при смърт

(2). Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

(3). В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 9 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(4). В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8, 10 и 11, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(5). Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите по ал. 4 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

(6). Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия по ал. 3, съответно - след постановяването на решението по ал. 4, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1.

(7). Ако в срока по ал. 6 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 6. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Чл.20. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

V. РАЗДЕЛ

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 21. (1). Общинските съветници могат да образуват групи според своята политическа ориентация.

(2). Минималният брой за образуване на група на общинските съветници е трима общински съветника .

(3). Ако броят на членовете в една група на общинските съветници спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл. 22. Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл. 23. (1). Всяка група представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си, списък на членовете на ръководството и на общинските съветници, включени в нея. Решението и списъкът се подписват от всички общински съветници от състава на групата.

(2). Председателят на Общинския съвет обявява състава и ръководството на групите на общинските съветници.

(3). Групите на общинските съветници и промените в техния състав и ръководство се вписват в специален регистър.

Чл.24. (1). Всеки общински съветник може да членува само в една група на общинските съветници.

(2). Условията за членуване, възникване и прекратяване на членство, както и правата и задълженията на членовете се определя от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(3). Прекратяването на членство на общински съветник от дадена група се извършва с писмено заявление до ръководителя на групата с копие до председателя на Общинския съвет, който го обявява пред Общинския съвет на първото заседание на съвета, след деня на постъпването му.

(4). Общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник и не може да бъде приет за член на друга група.

VІ. РАЗДЕЛ

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 25. (1). Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.

(2). Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.

Чл. 26. (1) Постоянните и временните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2). В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

Чл. 27. По разглежданите въпроси постоянните комисии приемат предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

Чл. 28. (1). Към Общинския съвет се създават следните постоянни комисии:

1. Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси;

2. Териториално и селищно устройство на Общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, европейски програми;

3. Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите;

4. Просвета, култура, вероизповедания;

5. Работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи;

6. Административно управление и обслужване на населението.

(2). Постоянните комисии се състоят от по петима членове общински съветници.

(3). Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.

(4). Специализирани органи на Общинския съвет са:

1. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

2. Комисия по Закона за уреждане жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове;

3.Комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението;

4.Обществен съвет за социално подпомагане;

5.Наблюдателна комисия, съгласно Закона за изпълнение наказанията и задържането под стража;

6. Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.

Чл. 29. (1). Ръководството на всяка постоянна комисия се осъществява от председател, който се избира от Общинския съвет.

(2). Предсрочно прекратяване на правомощията на председател на постоянна комисия става:

1. По негово искане;

2. С решение на Общинския съвет;

(3). Председателят на постоянна комисия:

1. Организира работата и заседанията на постоянната комисия;

2. Поддържа връзки и координира дейността на комисията с останалите постоянни и временни комисии и председателя на Общинския съвет.

Чл. 30. (1). Постоянните комисии могат да изготвят проекти за наредби, правилници и решения, декларации и обръщения и да ги внасят в Общинския съвет.

(2). Постоянните комисии разглеждат изготвени проекти, разпределени до тях от председателя на Общинския съвет и предлагат на Общинския съвет тяхното приемане, изменение и допълнение.

(3). Постоянните комисии извършват проучвания и анализи на ефективността на действащите наредби, инструкции и решения.

(4). Постоянните комисии разглеждат доклади, информации и отчети на кмета, заместник-кметовете и ръководителите на общински фирми. Предлагат оценка за работата на ръководствата на общинските фирми и дават предложение за промяна на правния статут на общинските фирми.

(5). Постоянните комисии правят проверки по изпълнение на решенията на Общинския съвет.

(6). Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл. 31. Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, от председателя на Общинския съвет и по искане на най-малко една трета от нейните членове.

Чл. 32. Общинските съветници, които не са членове на съответната постоянна комисия, могат да участват в нейните заседания без право да гласуват.

Чл. 33. При обсъждане на проекти в комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанията и дава необходимите разяснения.

Чл. 34. (1). Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове. При редовно заседание на комисията, ако до 15 минути след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията не провежда заседание.

(2). При отсъствие на председателя на постоянната комисия присъстващите членове избират с обикновено мнозинство един от членовете да председателства заседанието.

(3). Решенията на постоянните комисии се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл. 35. (1). Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания, които се ръководят от един от председателите.

(2). При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос.

(3) При различни становища всяка комисия прави свой доклад пред Общинския съвет.

Чл. 36. За докладчик пред Общинския съвет се определя Председателя на комисията, членът, ръководил заседанието или член на комисията, посочен от Председателя/члена, ръководил заседанието.

Чл. 37. За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички препоръки и решения. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията. Председателят на комисията, а в негово отсъствие водещият заседанието подписва съответните предложения, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

Чл. 38. (1). Временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2). Предложение за образуване на временна комисия може да се прави от председателя на Общинския съвет, от постоянна комисия или от общински съветник.

(3). Задачите, числеността, съставът и срокът за дейност на Временните комисии се определят от Общинския съвет.

(4). Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и за работа на Временните комисии.

Чл. 39. (1). Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2). Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3). Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

VІІ. РАЗДЕЛ

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 40. Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на три месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за общински съвет.

Чл. 41. (1). Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от общинските съветници;

3. по искане на една пета от избирателите на общината;

4. по искане на областния управител;

(2). В случаите по ал.1, т.2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в седем дневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седем дневен срок от свикването.

(3). При възникнала извънредна необходимост Председателят на Общинския съвет свиква извънредно заседание, за което общинските съветници се уведомяват не по-късно от деня, предхождащ деня на провеждане на заседанието по телефона или чрез електронните им пощи, като се предоставя и информация за дневния ред. В предложенията за разглеждане задължително се посочва причината, обосноваваща извънредната необходимост.

Чл. 42. (1). Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2). Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

(3) Когато Законът предвижда това решенията на Общинския съвет се вземат с квалифицирано мнозинство.

(4) Когато Законът предвижда това решенията на Общинския съвет по се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

(5). Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 43. (1) Заседанията на общинския съвет са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

(2). Средствата за масово осведомяване може да отразяват откритите заседания с репортажи и/или пряко.

Чл. 44. За всяко заседание на общинския съвет се води протокол.Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.

Чл. 45. Заседанията на Общинския съвет се подготвят под ръководството на председателя, който обявява на населението най-малко 5 дни преди заседанието деня, мястото и проекта за дневен ред на заседанието.

Чл. 46. (1). Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2). Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3). Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4). Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

(5). На заседанието не се допускат въоръжени лица.

Чл. 47. (1). При определяне на дневния ред за заседание на общинския съвет, председателят на съвета може да включи отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани”, като се определя време за тази точка не повече от 20 минути за едно заседание.

(2). Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общинския съвет исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

(3). Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от Председателя на общинския съвет в 10-дневен срок, след разглеждането им от председателския съвет.

Чл. 48. (1). Предложение за закрито заседание може да направи председателят на Общинския съвет или всеки общински съветник, като бъде обявен въпросът, който ще се обсъжда в закрито заседание, както и необходимостта заседанието да бъде закрито.

(2). При постъпило предложение по предходната алинея председателя поканва външните лица да напуснат залата. След като изслушат подробна мотивировка от вносителя на предложението и го обсъдят, общинските съветници гласуват предложението за провеждане на закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(3). Обсъжданията и протоколът от закрито заседание обвързват със съответни задължения всички общински съветници и лица, които имат достъп до тях.

Чл. 49. (1). Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(2). Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3). По преценка на председателя или по искане на общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4). Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

(5). Ако преди началото на гласуване, група на общински съветници или общински съветник изразят съмнение, че няма кворум, председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата.

(6). Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум от общински съветници.

Чл. 50. (1). Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред на обявеното заседание ако се регистрират в деловодството на общинския съвет не по-късно от 17.00 часа на предхождащия заседанието ден.

(2). Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3). Въпросите, които се предлагат за включване по чл.50 ал.1, съобразени с ал.2 са придружени с писмена обосновка на вносителя и документи, регламентиращи спешността за внасяне, ако има такива.

(4). Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл. 51. (1). Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2). При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник, а в случай, че такъв не може да бъде избран – от най-възрастният присъстващ съветник.

(3). В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(4). Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието, съгл. чл.50, ал.1.

(5). По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

(6). Председателят на заседанието дава думата на съветниците за изказвания.

(7). Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(8). Думата се иска от място с вдигане на ръка.

Чл. 52. (1). По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2). Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложение за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:

1. Прекратяване на заседанието;

2. Отлагане на заседанието;

3. Прекратяване на разискванията;

4. Отлагане на разискванията;

5. Отлагане на гласуването;

6. Проверка на кворума.

(3). Процедурните въпроси се поставят кратко, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл. 53. Общинските съветници говорят от място.

Чл. 54. (1). Ако съветникът се отклонява от обсъжданата тема, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи, му се отнема думата.

(2). Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл. 55. (1). Общинският съветник има право на реплика.

(2). Репликата е кратко възражение по сьществото на приключилото изказване.

(3). Репликата се прави веднага след изказването и не може да трае повече от три минути.

(4). По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много три реплики.

(5). Не се допуска реплика на репликата.

(6). След направените реплики изказалият се общински съветник има право на обяснение до 3 минути.

Чл. 56 (1). Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно.

(2). Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 3 минути след гласуването.

(3). Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4). За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3-ма общински съветници.

(5). Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл. 57. (1). Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, регистрирани по чл.47. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 47 от този правилник време.

(2). Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути.

(3). По отговора на питането не се провеждат разисквания, като последен има право на реплика гражданина, направил питането, в която заявява дали е доволен от отговора.

Чл. 58. (1). На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

(2). По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3). Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл. 59. (1). При нужда времето за изказвания се определя предварително от Общинския съвет по предложение на ръководителите на групите на общинските съветници и се разпределя между тях пропорционално на тяхната численост.

(2). Отделният съветник има право на изказване до 5 минути, ако не е приет друг регламент.

(3). След предупреждение към съветника за превишаване на времето, председателят му отнема думата.

Чл. 60. Кметът на общината, заместник-кметовете и секретарят на общината могат да вземат думата всеки път, когато я поискат, по разисквания въпрос.

Чл. 61. (1). В случай, че е постъпило предложение за прекратяване или за отлагане на разискванията, преди гласуване на предложението думата се дава на още един общински съветник, който не е съгласен с него.

(2). Предложението за прекратяване се подлага на гласуване преди предложението за отлагане.

(3). Ако предложението за прекратяване на разискванията бъде прието, но има представители на групите на общинските съветници, които не са се изказали по разисквания въпрос, думата се дава на един общински съветник от всяка от тях.

Чл. 62. Когато няма постъпили предложения за прекратяване на разискванията и никой общински съветник не иска думата, председателят обявява разискванията за прекратени.

Чл. 63. (1). При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници или когато други важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

(2). По искане на ръководител на група на общинските съветници председателят прекъсва заседанието за определено време, но не повече от 15 минути и само веднъж в едно заседание.

(3). За непристойно поведение по време на заседанията на Общинския съвет председателят може да отстрани общински съветник от разискванията по дадена точка.

Чл. 64. Заседание може да бъде отложено с решение на Общинския съвет по предложение на председателя или на група на общински съветници.

Чл. 65. (1). Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" и "въздържал се". Гласуването се извършва явно или тайно.

(2). Явното гласуване се извършва:

1. Чрез вдигане на ръка;

2. Чрез саморъчно записване на имената;

3. Поименно.

(3). Поименно гласуване става, като председателят прочита имената на общинските съветници, които отговарят "за", "против" и "въздържал се".

Чл. 66. Тайното гласуване се извършва с бюлетини.

Чл. 67. Най-малко една десета от всички общински съветници или всяка група на общински съветници може да предложи гласуването да бъде поименно, чрез саморъчно записване на имената или тайно. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.

Чл. 68. (1). Председателят обявява, че се пристъпва към гласуване. Докато трае гласуването, думата не се дава на никого.

(2). Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(3). Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл. 69. Предложението за отхвърляне се поставя на гласуване най-напред. Предложението за отмяна, изменение или допълнение се поставя на гласуване преди цялостното гласуване по основния въпрос. Направените предложения се поставят на гласуване по реда на тяхното постъпване.

Чл. 70. Когато протичането на гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, председателят може да разпореди то да бъде повторно. Резултатът, установен при повторно гласуване, е окончателен.

VIIІ. РАЗДЕЛ

ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чл. 71. (1). Постоянните Комисии, общинските съветници, Кметът на общината и Кметовете на кметствата от общината могат да внасят проекти за решения, наредби, инструкции и други видове актове на Общинския съвет.

(2). Проектите, заедно с мотивите, се отправят до председателя на Общинския съвет.

Чл. 72. (1). Председателят на Общинския съвет определя комисията, която ще бъде водеща за всеки проект.

(2). Водещата комисия организира и координира обсъждането на проекта, следи за спазването на сроковете и подготвя основния доклад за заседанието на Общинския съвет.

Чл. 73. (1). Постоянните комисии обсъждат проектите и изготвят становище по тях.

(2). След приключване разглеждането на проектите в комисиите, те се включват от председателя в дневния ред на следващото заседание на Общинския съвет.

Чл. 74. (1) В своите становища комисиите се произнасят по необходимостта, целесъобразността и финансовото осигуряване на проекта. Те правят мотивирано предложение до Общинския съвет да приеме проекта така, както е внесен, да го приеме с изменения и допълнения или да го отхвърли.

(2). Когато са внесени два или повече проекта по един и същ предмет, водещата комисия изработва общ проект, който внася от свое име за разглеждане на заседание на Общинския съвет.

Чл. 75. (1). Материалите по заседанието на Общинския съвет и комисиите се предоставят на разположение на общинските съветници в седемдневен срок преди заседанието, на което ще бъдат разгледани. Всеки общински съветник може да получи материалите на хартиен носител при поискване в деловодството на Общинския съвет.

(2). Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието.

(3). По изключение материали за съответното заседание на комисия могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане, след приемане на решение от водещата комисия, взето с пълно единодушие от всички присъстващи на заседанието членове на комисията.

(4). В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл. 76. Проектът се разглежда, след като Общинският съвет изслуша предложението на вносителя и становището на водещата комисия.

Чл. 77. (1). Когато счете за необходимо, Общинският съвет приема решение за допълнително разглеждане и обсъждане на проекта и го изпраща на съответната комисия.

(2). Проектът се включва в дневния ред на следващото заседание, ако Общинския съвет не реши друго.

Чл. 78. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на обсъждането в заседание на Общинския съвет, а след това – само след като общинският съвет реши това.

ІХ РАЗДЕЛ

КОНТРОЛ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 79. (1). Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно; изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им. Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

(2). Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

(3). Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.

(4). Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

(5). Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

(6). Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

(7). Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

(9). Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

(10). Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(11). Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(12). За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

Чл. 80. (1). Общинските съветници имат право да отправят до кмета на общината питания.

(2). Питанията трябва да са формулирани кратко, ясно и да съдържат само необходимата информация, достатъчна за изясняване на проблема.

Чл. 81. (1) Питанията се предават на председателя на Общинския съвет в писмена форма най-късно 3 дни преди началото на заседанието. Постъпилите в посочения срок питания се включват в дневния ред на предстоящото заседание.

(2). Председателят на Общинския съвет своевременно уведомява Кмета на общината за питането.

Чл. 82. Питането се снема от дневния ред, когато общинския съветник, който го е направил, отсъства.

Чл. 83. Общинските съветници могат до получаване на отговора да оттеглят своите питания с писмено искане. Председателят информира за това Общинския съвет и уведомява кмета. Оттеглянето на питане може да бъде направено и устно в самото заседание.

Чл. 84. След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да го изложи в рамките на 3 минути. Когато вносители на питането са няколко общински съветника, питането се излага от един от вносителите.

Чл. 85. (1). Кметът на общината дава лично писмен или устен отговор в зависимост от начина, посочен от вносителя на питането.

(2). След отговора на питането общинският съветник, който го е направил, има право да зададе въпроси за уточняване.

(3). По отговора на питането не се провеждат разисквания.

(4). Последен има право на реплика общинският съветник, направил питането или общинският съветник, който го е изложил , когато питането е отправено от няколко общински съветници, в която заявява дали е доволен от отговора.

Чл. 86. (1). Когато се получи писмен отговор на питането, председателят съобщава за това на следващото заседание на Общинския съвет и връчва екземпляр от него на общинския съветник, който го е направил.

(2). Общинският съветник, получил писмен отговор на питането, може да поиска устен отговор, като кметът на Общината е длъжен да отговори устно.

Х. РАЗДЕЛ

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 87. Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл. 88. (1). Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително.

(2). Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси, да попълни Декларация по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и да не участва в гласуването;

(3). Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1;

(4). При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, докато Комисията за конфликт на интереси към Общинския съвет изясни спорните обстоятелства.

Чл. 89. (1). Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес;

(2). Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл. 90. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл. 91. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. отнемане на думата;

4. отстраняване от заседание.

Чл. 92. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл. 93. (1). Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2). Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл. 94. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати или който съществено се отклонява от темата на разисквания въпрос.

Чл. 95. (1). Председателят на общинския съвет отстранява от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

(2). Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди или отмени, като решението е окончателно.

Чл. 96. Отстраненият от заседанието общински съветник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

ХІ. РАЗДЕЛ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 97. (1). Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

(2). Кметът на общината осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

(3). Кметовете на кметствата могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството.

(4). Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

Чл. 98. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общинския съвет и за довеждането им да знанието на населението.

Чл. 99. (1). Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие.

ХІІ. РАЗДЕЛ

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

Чл. 100. (1). Международните връзки на Общинския съвет се организират от председателя на Общинския съвет.

(2). Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от председателския съвет.

Чл. 101. (1). Общината може да сътрудничи с областите, с юридически или физически лица и да създава сдружения, чрез които да постига цели от взаимен интерес и на които да възлага изпълнението на дейности, произтичащи от правомощията им.

(2). Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на административното обслужване, предоставянето на обществени услуги на населението и да допринесе за развитието на съответните области чрез ефективно използване на съществуващите ресурси.

Чл. 102. Основните принципи за осъществяване на общинското сътрудничество са:

1. доброволност;

2. взаимен интерес;

3. активен избор;

4. гъвкавост и динамичност;

5. прозрачност и отговорност.

Чл. 103. (1). Общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.

(2). В споразумението за сътрудничество се определят:

1. страните по споразумението;

2. обхватът и предметът на споразумението;

3. целта на сътрудничеството;

4. формите на сътрудничество и/или видът на юридическото лице: а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини; б) за създаване на юридическо лице с нестопанска цел между общини; в) за създаване юридическо лице със стопанска цел между две или повече общини; г) за изпълнение на конкретен проект или дейност или за създаване на юридическо лице със стопанска или с нестопанска цел между една или повече общини и юридически и/или физически лица;

5. правата и задълженията на страните;

6. делът на участие на всяка една от страните с финансови средства, собственост и/или други форми на участие за постигане на общата цел;

7. правилата за конституиране, вземане на решения и прекратяване на междуобщинските съвети и/или комисии, както и техните компетенции, когато общините са постигнали съгласие за създаването на такива органи;

8. други важни за страните по споразумението въпроси, включително и изискванията за всяка една от тях, произтичащи от нормативната уредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

§. 2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация отменя досега действащия правилник по чл.21, ал.3 от ЗМСМА - приет с Решение № 3/08.11.2011г. изм. Реш. № 28/27.12.2011г., № 158/31.07.2012г. на Общински съвет - Етрополе - мандат 2011-2015г.,

§. 3. Настоящият Правилник е приет с решение № 39 от 26.01.2016 г., протокол № 5 на Общински съвет - Етрополе – мандат 2015-2019 г.

Председател на Общинския съвет:

                                                                                  /Марин Маринов/