Решения 2015

РЕШЕНИЕ № 1/27.01.2015 г./Протокол № 1/Наоснование чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ №2/27.01.2015 г./Протокол № 1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с приетата Национална програма за закрила на детето за 2014 година, Протокол № 24.2 от 18.06.2014 г., Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 3/27.01.2015 г./Протокол № 1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с приетата Национална програма за закрила на детето за 2014 година, Протокол № 24.2 от 18.06.2014 г., Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 4/27.01.2015 г./Протокол № 1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 5/27.01.2015 г./Протокол № 1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 6/27.01.2015 г./Протокол № 1/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 7/27.01.2015 г./Протокол № 1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 8/27.01.2015 г./Протокол № 1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 9/06.02.2015 г./Протокол № 2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 62, ал.3 и ал. 4 и чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Етрополе и подадено заявление от д-р Снежанка Василева Досева - Тодорова управител на “МБАЛ "Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе" ЕООД гр. Етрополе, вх. №РД-94-С-3/08.01.2015 г. за освобождаване от длъжността управител на лечебното заведение, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 10/16.02.2015 г./Протокол №3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 72, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 147, ал. 2, от Търговския закон, чл. 38 от Закона за лечебните заведения и чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл. 7.1а от Общите условия към Договора забезвъзмездна финансова помощ по Оперативнапрограма„Регионално развитие 2007-2013, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 11/16.02.2015 г./Протокол №3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, чл. 15, ал. 1 т. 12, чл. 31, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет - Етрополе и Наредба № 9 от 26 юни 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, издадена от Министерство на здравеопазването, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 12/16.02.2015 г./Протокол №3/На основание на чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, във връзка с провеждането на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Софийска област, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 13/16.02.2015 г./Протокол №3/На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС, решение № 4/27.11.2014 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Етрополе, на Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 14/16.02.2015 г./Протокол №3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 15/16.02.2015 г./Протокол №3/На чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г. и ПМС № 8 от 16.01.2015г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Етрополе, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 16/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79, от АПК, чл. 26, ал. 2 от ЗНА, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 17/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 18/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет  

 


РЕШЕНИЕ № 19/24.03.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 20/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 21/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01581 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе”, сключен между Община Етрополе и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 22/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 23/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 24/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 25/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 26/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 37 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 27/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1,ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 19 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 28/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1,ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 19 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 29/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124, ал.1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 105 и чл. 125 от ЗУТ, Общинският съвет прие


РЕШЕНИЕ № 30/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 31/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 32/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и съгласно чл. 8 и чл. 2, ал. 1 от „Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Етрополе”, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 33/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 34/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 35/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 36/24.03.2015 г./Протокол №4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 37/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба № 4 за управление на правата върху общинската собственост от капитала на търговските дружества, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 38/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 т. 23 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба № 4 за управление на правата върху общинската собственост от капитала на търговските дружества, Общинският съвет  

 


РЕШЕНИЕ № 39/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба № 4 за управление на правата върху общинската собственост от капитала на търговските дружества, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 40/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,   Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 41/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 42/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т.ХVІІІ, 2 от Решение №15 от 16.02.2015г. /Протокол №3/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 43/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1 и § 38 ал. 1 от Закона за горите и Наредба № 6/05.02.2004 год. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловно-стопанските райони в Република България, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 44/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 45/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 55, т. 3 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 46/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 47/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 48/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 49/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 За общинската собственост (приета с Решение № 16 от 24.03.2015 г.), Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 50/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 51/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 52/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 53/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал.1, т.11, във връзка с чл.5, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 54/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ, заявление вх. № РД-94-00-25/12.03.2015г. и становище на Гл. архитект на Община Етрополе, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 55/28.04.2015 г./Протокол № 5/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ и чл. 2, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 19/25.10.2012 г., Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 56/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 57/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 58/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 1и ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 59/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 60/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 61/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, предлагам Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 62/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 63/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 64/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 65/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 66/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 67/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 68/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 69/26.05.2015 г./Протокол №6/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 70/02.06.2015 г./Протокол №7/На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.1, т.4 и т.9, и чл.147, ал.2 от Търговския закон (ТЗ), чл.38 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), чл. 51б, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, чл.15, ал.1, т. 2, т. 3 от Наредба № 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл.7.1а от Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 71/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 72/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21,aл.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с постановление №40 на Министерски съвет от 04 март 2015 г. Национална програмана мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г.,Общински съвет

 


РЕШЕНИЕ № 73/24.06.2015 г./Протокол № 8/Съгласно чл. 21, ал. 1 т. 6 във връзка чл. 44 ал. 1 т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, Общински съвет

 


РЕШЕНИЕ № 74/24.06.2015 г./Протокол №8/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 75/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 76/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 77/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 78/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 79/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, предлагам Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 80/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


 РЕШЕНИЕ № 81/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 82/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 12 и чл. 59 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 83/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 84/24.06.2015 г./Протокол № 8/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 198о от Закона за водите и § 9, ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и във връзка, Общинският съвет        


РЕШЕНИЕ № 85/28.07.2015 г./Протокол № 9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 86/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 87/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 88/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 89/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 90/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 91/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 92/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 93/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, и чл. 35, ал. 1 от   Закона за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 94/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и 10, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 95/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 96/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 55, т. 2 от Наредба № 5 за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 97/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският


РЕШЕНИЕ № 98/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 99/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 100/28.07.2015 г./Протокол №9/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 101/14.09.2015 г./Протокол №10/ На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 2 от Наредба №7/29.12.2000 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 102/14.09.2015 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 11а, ал. 1 от Наредба №7/29.12.2000 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 103/14.09.2015 г./Протокол №10/ На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 8 от Наредба №7/29.12.2000 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет 


РЕШЕНИЕ № 104/14.09.2015 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 6, във вр. чл.193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64, ал.1 и ал. 2 от ЗЕ, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 105/14.09.2015 г./Протокол №10/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 106/14.09.2015 г./Протокол №10/На основание чл. 23, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 107/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 108/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 109/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.51 от Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинскит съвет


РЕШЕНИЕ № 110/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 111/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 За общинската собственост (приета с Решение № 16 от 24.03.2015 г.), Общинският съвет


 

РЕШЕНИЕ № 112/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет 


 

РЕШЕНИЕ № 113/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 114/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


РЕШЕНИЕ № 115/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет

 


 

РЕШЕНИЕ № 116/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 117/29.09.2015 г./Протокол №11/Предвид изложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 118/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 119/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1 и чл. 131, ал.1 от ЗУТ, Доклад вх. № РД-94-00-359/ 08.09.2015г. и Решение на ОбЕСУТ по т.7, протокол № 6/10.09.2015г.,Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 120/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 121/29.09.2015 г./Протокол №11/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет


 

МАНДАТ 12.11.2015 – 2019 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 1/12.11.2015 г./Протокол №1/На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 2/12.11.2015 г./Протокол №1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 3/12.11.2015 г./Протокол №1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 198е, ал. 1 и ал. 3 от Закона за водите, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 4/12.11.2015 г./Протокол №1/На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 5/17.11.2015 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 6/17.11.2015 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 7/17.11.2015 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 за заплатите в бюджетните организации и дейности, Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 8/17.11.2015 г./Протокол №2/На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 за заплатите в бюджетните организации и дейности, Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 9/17.11.2015 г./Протокол №2/На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 10/17.11.2015 г./Протокол №2/На основание чл. 34, ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 11/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно писмо с изх. № ФО-52/17.11.2015 г. на Министерството на финансите, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 12/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 13/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 14/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 170, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 15/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 16/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагането му, Общинският съвет  


РЕШЕНИЕ № 17/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 18/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл.21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 19/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 6, във вр. чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 20/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и решение на ЕСУТ изразено с Протокол № 7, решение № 2/05.11.2015г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 21/01.12.2015 г./Протокол № 3/На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 22/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 23/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА,   чл.51от        Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополеи чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 24/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание на чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 25/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 26/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 27/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 28/22.12.2015 г.//Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 29/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 30/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 31/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 32/22.12.2015 г.//Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 33/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 34/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 35/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 36/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление вх. № РД-26-00-159/11.03.2014 г., и вх. № РД-26-00-677/16.10.2015 г., Решение № 4 /Протокол № 7/05.11.2015 г. на Общинския експертен съвет, Решение № 32/22.03.2013 г. на Общинския съвет - Етрополе и Решение № К33-02/21.01.2014 г. и № К33-14/10.07.2014 г. на Комисията за земеделските земи при МЗХ, становище от Регионална дирекция по горите – София с изх. № 3810/07.01.2013 г. и предварителен договор за учредяване право на прокарване през чужд имот, вп. № 192/2012 г., Общинският съвет


РЕШЕНИЕ № 37/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общинския съвет


РЕШЕНИЕ № 38/22.12.2015 г./Протокол № 4/На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет