ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ 

На основание чл.116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на заповед № РД-15-206/22.05.2017 г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наемна недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Помещение - магазин с полезна площ от 93.00 (деветдесет и три) кв. м., актуван с АОС № 8 от 02.04.1997 г., находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември”, УПИ V – „За жилищно строителство”, кв. 73 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, за  срок от 5 (пет) години.

           Търгът ще се проведе на 22.06.2017 г. от 11.00 часа, с повторен търг при неявяване на кандидати на 04.07.2017 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл.„Девети септември” № 1, ет. 3, стая 312.

Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 558.00 (петстотин петдесет и осем) лева, без включен ДДС.

2. Стъпка на наддаване  40.00 (четиридесет) лева.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 55.00 (петдесет и пет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790  3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая № 210, втори етаж до 16.00 часа на 21.06.2017 г., а при повторен търг до 03.07.2017 година.

4. Цена на тръжната документация: 40.00 лева, без включен ДДС, която може да бъде закупена до 21.06.2017 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 03.07.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, първи етаж, гише Каса.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.18 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков“, землище гр. Етрополе с площ от 684.40 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1155/11.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 155, том  II, вх. Рег. № 409, партида 3596 от 14.06.2012 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.17 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков“, землище гр. Етрополе с площ от 839.60 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1154/11.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 154, том  II, вх. Рег. № 408, партида 3595 от 14.06.2012 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на Имот № 641.16 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Баш Самоков“, землище гр. Етрополе с площ от 1420.41 кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1153/11.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 153, том  II, вх. Рег. № 407, партида 3594 от 14.06.2012 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-191/17.05.2017г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе в частта на кв. 201,  включващ - План за регулация за УПИ ІІІ-общ.; ПЗ за УПИ І-„За обществено обслужващи дейности и общински пазар” и схеми по чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти в УПИ ІІІ и УПИ V-„За пазарен площад”.

               

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ                                            ( публикувано на 22.05.2017 г.)

Кмет на Община Етрополе

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-190/16.05.2017г. на Кмета на Община Етрополе е издадено разрешение по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация на УПИ VІ-„За училище и обединено детско заведение”, кв. 17, с. Рибарица.

        

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ                                         (публикувано на 17.05.2017 г.)

Кмет на Община Етрополе

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“, обявен със Заповед №РД-15-137/04.04.2017г. на Кмета на община Етрополе, съобщавам, че конкурсът ще се проведе на 18.05.2017г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общинска администрация Етрополе, пл.“Девети септември“ №1, на третия етаж, стая 312 за решаване на тест. Интервюто с допуснатия кандидат преминал успешно теста е от 14:30 часа на същия ден.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /п/

                                                                           /РОСИЦА ХРИСТОВА/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант – одитор“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – „Стажант – одитор“, обявен със Заповед №РД-15-136/04.04.2017г. на Кмета на община Етрополе, съобщавам, че конкурсът ще се проведе на 18.05.2017г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на общинска администрация Етрополе, пл.“Девети септември“ №1, на третия етаж, стая 312 за решаване на тест. Интервюто с допуснатия кандидат преминал успешно теста е от 15:00 часа на същия ден.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /п/

                                                                           /РОСИЦА ХРИСТОВА/

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А ,

че с решение № 65 от 27.04.2017г. /протокол № 6/ на Общински съвет гр. Етрополе е одобрено задание и разрешено изработването на ПУП – ПЗ за поземлен имот № 389014 (бивш ПИ №000388), м.„Илиевото” в землището на с. Бойковец, с цел създаване на градоустройствена основа и определяне на режим на застрояване на имота. 

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 012-02 /11.05.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 012-02 /11.05.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено /разрешение за строеж № 09 / 10.05.2017г., за „Преустройство на съществуваща двуетажна жилищна сграда и лятна кухня”, находящ се в УПИ VI-50, кв. 5 по плана на с. Лопян, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 012-02 /11.05.2017г.

Подкатегории