З А П О В Е Д № РД-15-283/11.07.2017 г.

З А П О В Е Д

№ РД-15-283/11.07.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 за обществения ред в гр. Етрополе, във връзка с настъпилото засушаване и намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-283/11.07.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 17-3/13.07.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 17-3/13.07.2017 г.

                Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 17/13.07.2017 г. - строеж по проект “Обособяване на паркинг” в част от транспортната инфраструктура на кв. 73 по плана на гр. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 17-3/13.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ от 12.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

от

12.07.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение № 93 от 26.06.2017 г. на Общински съвет Етрополе е одобрен подробен устройствен план - парцеларен план наелементите на техническата инфраструктура–подземно трасе на електропровод 20 kV за външно ел. захранване на Манастир ”Света Троица” гр. Етрополе, находящ се в поземлен имот № 000249

Прочети още: ОБЯВЛЕНИЕ от 12.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ от 12.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

от

12.07.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение № 92 от 26.06.2017 г. на Общински съвет Етрополе е одобрен подробен устройствен план - парцеларен план наелементите на техническата инфраструктура– подземно трасе на електропровод 20kV за външно ел. захранване на Базова станция „SFO0242.A Ямна-Нова”, находяща се в поземлен имот № 520021, м. „Чукаря” землището на с. Ямна, присъединяване към съществуващ електропровод „Манастирица” 20kV, с обща дължина на трасето 1071,70 м. и сервитутна зона 3215 кв.м, преминаващ през поземлени имоти горска територия, частна държавна собственост № 410006, землище на с. Рибарица и № 520024, землище на с. Ямна, община Етрополе.

Решението е съобщено на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

               гл. специалист „РПиОД”                              (публикувано на 12.07.2017 г)

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

О Б Я В Л Е Н И Е

До Лазарина Стефанова Андреева

гр.София, ЖК„Лев Толстой” бл.68, вх.Б, ет.6, ап.35

До Иван Ботев Киселов

гр.Бургас, ул„Константин Фотинов” бл.1, вх.4, ет.3, ап.11

До Надежда Василева Вълкова

гр.София, ЖК„Банишора” бл.40, вх.А, ет.4, ап.8

До Даниела Руменова Ташева - Петрова

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-280/07.07.2017г. на Зам.-кмета на общината е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР в обхват УПИ /парцел/ І-209, ІІ-169, ІІІ-170 в кв. 6 и ПИ № 318, попадащ в строителните граници на населеното място в „Резервен терен” до кв. 6 по плана на с.Рибарица, общ.Етрополе.

(Публикувано на 11 юли 2017г.)

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:

                                                   /инж. М. Петрова/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 14-02 /05.07.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 14-02 /05.07.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадена заповед № 07 / 05.07.2017г., за допълване разрешение за строеж № 05/21.01.2016г, за „Жилищна сграда”, находяща се в УПИ XII, кв. 45 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 14-02 /05.07.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 13-02 /06.07.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 13-02 /06.07.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 16 / 05.07.2017г., за „Къща със стаи за настаняване и кафе”, находяща се в УПИ I-577,365, кв. 67 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 13-02 /06.07.2017г.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД Набира документи на кандидати за свободни работни места за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, за длъжностите:

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободни работни места за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, за длъжностите:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I ЕТРОПОЛЕ ЕООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I ЕТРОПОЛЕ ЕООД

На основание чл.116,ал.1 от Наредба №5 за общинската собственост,във връзка с чл. 35,ал.1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

           За отдаване под наем , на недвижим имот ,представляващ : помещение „Кафе –бюфет” с полезна площ 17.10кв.м., находящо се в сутерена на Медицински център,за срок от 3 /три /години.

           Търгът ще се

Прочети още: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I ЕТРОПОЛЕ ЕООД

Подкатегории