Търг с тайно надаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Етрополе

Документация и заповед за провеждане на търг с тайно надаване

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии  собственост на Община Етрополе.

Обява Машинен оператор товарачни машини

Обява Машинен оператор товарачни машини

График търг гори

График търг гори

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД набира документи на кандидати за свободни работни места

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободни работни места

Обявление на заповед № РД-15-305/31.07.2017

Обявление на заповед № РД-15-305/31.07.2017г. на кмета на Община Етрополе за одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП -ПР /план за регулация/ в обхвата на имот пл. № 221, попадащ в УПИ /парцел/ ХІХ- „За обществен отдих” в кв. 31 по плана на с. Брусен, общ. Етрополе.

(Публикувано на 31 юли 2017г.)

Обявление на заповед № РД-15-304/31.07.2017

Обявление на заповед № РД-15-304/31.07.2017г. на кмета на Община Етрополе за одобрен ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ №389014 (бивш ПИ №000388), местност „Илиевото” в землището на с.Бойковец, общ. Етрополе

(Публикувано на 31 юли 2017г.)

Обявление на заповед № РД-15-306/31.07.2017

Обявление на заповед № РД-15-306/31.07.2017г. на кмета на Община Етрополе за одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП -ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ /парцели/ V154 и VІ154 в кв.21 по плана на с. Брусен, общ. Етрополе и съответните Ел и В и К схеми към него.

(Публикувано на 31 юли 2017г.)

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД набира документи на кандидати за свободни работни места

ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободни работни места за Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, за длъжностите:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                        

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията,   с Р Е Ш Е Н И Е № 93 от 26.06.2017г., Общинският съвет - гр. Етрополе е одобрил подробен устройствен план - парцеларен план заелементите на техническата инфраструктура – подземно трасе на електропровод 20 kV за външно ел. захранване на Манастир ”Света Троица” гр. Етрополе, находящ се в поземлен имот № 000249

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                        

Община Етрополе, отдел “ТСУ,ИПиЕ” съобщава, че на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията,   с Р Е Ш Е Н И Е № 92 от 26.06.2017г., Общинският съвет - гр. Етрополе е одобрил подробен устройствен план парцеларен план заелементите на техническата инфраструктура– подземно трасе на електропровод 20kV за външно ел. захранване на Базова станция „SFO0242.A Ямна-Нова”, находяща се в поземлен имот № 520021, м. „Чукаря” землището на с. Ямна, присъединяване към съществуващ електропровод „Манастирица” 20kV, с обща дължина на трасето 1071,70 м. и сервитутна зона 3215 кв.м, преминаващ през поземлени имоти горска територия, частна държавна собственост № 410006, землище на с. Рибарица и № 520024, землище на с. Ямна, община Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Подкатегории