СЪОБЩЕНИЕ ГРОБИЩЕН ПАРК

ГРОБИЩНИЯТ ПАРК Е ЗАКЛЮЧЕН С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ. КЛЮЧЪТ СЕ НАМИРА ПРИ ДЕЖУРНИЯ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До Цветана Цветкова Денкова

гр.София, ул. „Петър Богдан” № 11

До Румяна Василева Янакиева

гр.Варна, ул.„Ст. Стамболов” бл.24, вх.А, ет.4, ап.10

До Лазаринка Стефанова Андреева

гр.София, ЖК „Лев Толстой” бл.68, вх.Б, ет.6, ап.35

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-343/18.08.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация вчастта на УПИ ІХ-231, кв. 15 по плана на с. Рибарица, с цел изменение отреждането на урегулирания поземлен имот.

Заповедта с придружаващите я документи е на разположение в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 ( тел. 68250).                                                    

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица по законосъобразност пред Административен съд София област, чрез Кмета на Община Етрополе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й.

инж. СТЕФАН БОРИСОВ

заместник-кмет на Община Етрополе                   (публикувано на 21.08.17 г.)                                      

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е

         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А ,

че със заповед № РД-15-344/18.08.2017г. на Зам.-кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ /парцели/ ХІІ-19 и ХІІІ-20 в кв. 2 и ПУП-ПЗ за УПИ /парцел/ ХІІІ-20, кв. 2 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе.

(Публикувано на 18 август 2017г.)

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”:

                                                   /инж. М. Петрова/

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ІV – „За училище и общежитие”, кв. 27 по подробния устройствен план на село Ямна с площ от 10829 кв.м., заедно с построените в него:

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Реална част в размер на 1433 кв.м. от поземлен имот с пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот ХХІ – Детски дом, кв. 31 по подробния устройствен план на село Брусен, целият с урегулирана площ от 5561 кв.м., заедно с построената в него сглобяема едноетажна сграда тип „Пионер” със застроена площ от 320 кв.м.

Търгът ще се проведе от 10.30 часа на 19.09.2017 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 28.09.2017 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. Девети септември № 1, етаж ІІІ, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на Имот № 645008, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Горна махала“, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, с площ от 139 /сто тридесет и девет/ кв.м – частна общинска собственост, актуван с АОС № 2278/12.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, вх. рег. № 320 от 13.06.2017 г., Акт 12, том II, Имотна партида 8350.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба на Имот № 645004, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Горна махала“, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, с площ от 327 /триста двадесет и седем/ кв.м – частна общинска собственост, актуван с АОС № 2277/12.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, вх. рег. № 319 от 13.06.2017 г., Акт 11, том II, Имотна партида 8379.

            Търгът ще се проведе на 12.09.2017 г. от 10.30 часа, а в случай на неявяване на кандидати с повторен търг на 21.09.2017 г., в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

            Търгът ще се проведе при следните условия:

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Обявява публични търгове

О Б Я В А

            На основание чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

            Община Етрополе обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, по землища, както следва:

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е    С Ъ О Б Щ А В А,

           Че с Решение № 113/27.07.2017 г. Общински съвет – Етрополе одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ-текстова и графична част и разрешава на Росица Христова-управител на ”ЕТРОФАРМ” ООД, в качеството й на собственик, да възложи изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива със следните самостоятелни части:

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

Подкатегории