Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-486

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-486/20.11.2017 г. на зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП -ПР /план за регулация/ в обхват УПИ /парцели/ УПИ ІХ-118 и Х-118 в кв. 12 по плана на с.Лъга, поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот ПИ № 117 и № 119 и обединяването им в един нов УПИ.

 

Проектът е изложен в Общинската администрация, етаж І, стая № 102 за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00ч.

На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

(Публикувано на 21 ноември 2017г.)

ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”