С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-02 /18.10.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 19-02 /18.10.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 30/18.10.2017г, за „БАЗОВА СТАНЦИЯ № 2511 С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 МНz на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, находяща се в ПИ №915047,м „Острома“ в землището на с. Лъга, общ. Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

/публикувано на 18.10.2017г/                                             Гл.архитект