СЪОБЩЕНИЕ от 31.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

от

31.10.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-455/31.10.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР за УПИ ІІ-10, кв. 9 по плана на в.з. Рибарица , община Етрополе.

Проектът – Плана за Регулация и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

         На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

                                    

             гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 31.10.2017 г)

                   /Хр. Дочева/