С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 257/29.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 257/29.09.2017г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1 и 3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Димитър Бориславов Марков - с последен известен адрес: гр.Разлог, ул.„Шейново” № 27- заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 и 2 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ в обхват УПИ /парцели/ ХІІ19 и ХІІІ20 в кв.2 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе и ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за УПИ /парцел/ ХІІІ20 в кв.2.

Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

   На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.

           (Публикувано на 26 октомври 2017г.)

     ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”