С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-03/23.11.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 33-03/23.11.2017г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 33/22.11.2017г. за строеж на „Жилищна сграда” със ЗП от 81.60 кв.м. и РЗП – 277.80кв.м. в УПИ VІ-2017, кв. 189 по плана на гр. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-03/23.11.2017г.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

         За продажба на УПИ VII-2018, кв. 186 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 510 /петстотин и десет/ кв.м. – частна общинска собственост, актуван с АОС № 244/05.12.2000 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе, под № 57, том 3, ок475, вх. Рег. № 516 от 03.06.2005 г.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-486

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-486/20.11.2017 г. на зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП -ПР /план за регулация/ в обхват УПИ /парцели/ УПИ ІХ-118 и Х-118 в кв. 12 по плана на с.Лъга, поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот ПИ № 117 и № 119 и обединяването им в един нов УПИ.

Прочети още: Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-2/10.11.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

21-2/10.11.2017г.

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено 1 брой разрешение за строеж № 32/09.11.2017г. за „Корекция на коритото на река Ябланица, гр. Етрополе, в оределени участъци“, подобект: „III-ти участък – реконструкция на пътен мост над река Ябланица при пресичането и с улица „Млада гвардия“, местонахождение: моста над р. Ябланица по ул. „ Млада гвардия“ по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-2/10.11.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-02 /19.10.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

20-02 /19.10.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 31/19.10.2017г, за подобект 1: „Промишлена газова инсталация – котелно“ – пристройка към съществуващи сгради със ЗП 75кв.м. Подобект 2: „Газозахранваща площадка и ГРИТ/200-4/“, находящи се в УПИ II, кв. 15 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-02 /19.10.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-02 /18.10.2017г.

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

№ 19-02 /18.10.2017г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 30/18.10.2017г, за „БАЗОВА СТАНЦИЯ № 2511 С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 МНz на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, находяща се в ПИ №915047,м „Острома“ в землището на с. Лъга, общ. Етрополе.

Прочети още: С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-02 /18.10.2017г.

О Б Я В А

     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

     Във връзка с предстоящото обсъждане на Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, представям на вниманието Ви следния проект на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.

Прочети още: О Б Я В А

СЪОБЩЕНИЕ от 31.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

от

31.10.2017 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-455/31.10.2017 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР за УПИ ІІ-10, кв. 9 по плана на в.з. Рибарица , община Етрополе.

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ от 31.10.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 257/29.09.2017г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 257/29.09.2017г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1 и 3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на Димитър Бориславов Марков - с последен известен адрес: гр.Разлог, ул.„Шейново” № 27- заинтересовано лице, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 и 2 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ в обхват УПИ /парцели/ ХІІ19 и ХІІІ20 в кв.2 по плана на с. Рибарица, общ. Етрополе и ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за УПИ /парцел/ ХІІІ20 в кв.2.

Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая №102 /тел.68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

   На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящото обявление имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, до общинската администрация.

           (Публикувано на 26 октомври 2017г.)

     ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”

                                                   

 

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, СЪОБЩАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

- ДО 31 ОКТОМВРИ Е СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА ВНОСКА ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.

СЛЕД ТАЗИ ДАТА, ВЪРХУ НЕИЗПЛАТЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЕ НАЧИСЛЯВА ЛИХВА.

   ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПО СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ. ПРИКАНВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ДА ПЛАЩАТ ДЪЛЖИМИТЕ СИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРИНУДИТЕЛНОТО ИМ СЪБИРАНЕ.

Подкатегории

Страница 1 от 79