ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЕТРОПОЛЕ

     


 

 

         РЕГИСТЪР НА ПРИЕТИТЕ НАРЕДБИ, ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Наредба

Приета с Решение №

Изменена и допълнена

с Решение №

1.

№ 1 за обществения ред

 С решение № 44 от 31.01.2012 г., прот. 7 приета нова Наредба № 1, но с решение № 830 от 27.11.2012 г. на АССО отменена!

ІІ. Отменена и с решение № 234 от 27.11.2012 г. на ОбС:

 

     1. Отменя Решение № 44 от 31.01.12г., прот. № 7 на ОбС.

Решение № 50 от 27.04.2017г., протокол №6/

 1. 21/03.04.2006 г., прот. 3.

2. 234/27.11.2012 г. – т. 2 /19/.

 

1. 132/29.11.2006 г., прот. 9.

2. 24/30.01.2008 г., прот. 4.

3. 126/30.09.2008 г., прот. 15.

4. 128 от 26.10.2009 г., прот. 12.

5. 63/24.06.2010 г., прот. 7.

6. 79/26.07.2010 г., прот. 8.

7. 2/31.01.2011 г., прот. 1.

8. 15/29.11.2011 г.прот. 3.

9.  № 50 от 27.04.2017 г., прот №6/

2.

№ 2 за управление на общинските горски територии собственост на Община Етрополе

89/30.05.2011 г., прот. 6.

няма

3.

№ 3 за организация и управление на Общинския пазар

45/31.01.2012 г., прот. 7.

няма

4.

№ 4 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.

55/12.06.2006 г., прот. 5.

няма

5.

№ 5 за  общинска собственост

16/24.03.2015 г., прот. 4.

 

6.

№ 6

отменена

7.

№ 7 за предоставяне на общински концесии

42/10.07.1998 г., прот. 6.

1. 13 от 19.02.1999 г., прот. 2.

8.

№ 8 за опазване на околната среда, поддържане на   чистотата и управлението на отпадъците

131/29.11.2006 г., прот. 9.

1. 3 от 31.01.2011 г., прот. 1.

2. 29 от 27.12.2011 г., прот. 5.

9.

№ 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе

43/14.02.2008 г., прот. 5.

1. 202 от 29.12.2008 г., прот. 18.

2. 2 от 29.01.2009 г., прот. № 1.

3. 156 от 28.12.2009 г., прот. 16.

4. 4 от 31.01.2011 г., прот. № 1.

5. 154 от 17.12.2013 г., прот. № 14.

6. 183 от 25.10.2016 г., прот. № 15

10.

№ 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе

1/29.01.2009 г., прот. 1.

1. № 142 от 30.09.2014 г., прот. № 11

11.

№ 11 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и обектите по чл. 55 от ЗУТ на територията на община Етрополе

56/12.06.2006 г., прот. 5.

изм. с Решение №76 от 07.02.2017г.

по адм.д.№754/2016 по описа на АССО/

12.

№ 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе

17/25.03.2014г., прот. 3.

13.

№ 13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Етрополе

44/14.02.2008 г., прот. № 5.

1. 163 от 29.10.2008 г., прот. 16.

2. 176 от 27.11.2008 г., прот. 17.

3. 18 от 25.02.2009 г., прот. № 3.

4. 46 от 28.04.2009 г., прот. № 6.

5. 75 от 22.06.2009 г., прот. 8.

6. 157 от 28.12.2009 г., прот. 16.

7. 18 от 26.02.2010 г., прот. 3.

8. 20 от 29.03.2010г., прот. 4.

9. 64 от 24.06.2010 г., прот. 7.

10. 81 от 26.07.2010 г., прот. 8.

11. 5 от 31.01.2011 г., прот. № 1.

12. 46 от 31.01.2012 г., прот. 7.

13. 179 от 25.09.2012 г., прот. 17

14. 155 от 17.12.2013 г., прот. № 14.

15. Решение № 119 от 31.05.2016 г., прот. № 10.

 16.№49 от 27.04.2017г., прот.6/

изм. свлязло в сила Решение №418 от 18.05.2017г. на АС –София област по АД №214/2017г./

 

14.

№ 14 за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Етрополе

57/31.07.2003 г.,прот. 7.

няма

15.

№ 15 от 07.06.2004 г. за регистрация и отглеждане на селскостопански животни в община Етрополе

62/07.06.2004 г., прот. 11.

1. 106 от 28.09.2009 г., прот. 10.

2. 65 от 24.06.2010 г., прот. 7.

16.

№ 16 от 23.02.2005 г. за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища, собственост на Община Етрополе

2/23.02.2005 г., прот. 1.

1. 79 от28.05.2008 г., прот. 10.

2. 82 от 26.07.2010 г., прот. 8.

3. 107 от 23.09.2010 г., прот. 11

 4. 143 от 30.09.2014 г., прот.11

17.

№ 17 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Етрополе /по чл. 196, ал. 5 на ЗУТ/

65/18.04.2008 г., прот. 9.

няма

18.

№ 18 за управление на общинските пътища

125/30.09.2008 г., прот. 15.

изм. свлязло в сила Решение №654 от 24.07.2017г. на АС –София област 

19.

№ 19 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Етрополе

161/29.10.2008 г., прот. 16.

няма

20.

№ 20 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Етрополе (по чл. 62, ал. 10 на ЗУТ)

162/29.10.2008 г., прот. 16.

няма

21.

Наредба № 21 за     прилагане на публично-частните партньорства (ПЧП)

45/28.04.2009 г., прот. 6.

няма

22.

Наредба № 22 за действия при бедствия, аварии и катастрофи

68/19.04.2011 г., прот. 5

няма

23.

Наредба № 23 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях от органите на общинска администрация Етрополе

1/29.01.2013 г., прот. 1

няма

 

НАРЕДБА за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Етрополе

 

Решение №73 по Протокол№8 от 30.05.2017г.