Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Относно: Образуване на секция за гласуване с  подвижна избирателна кутия    

        

         Уведомяваме избирателите с трайни увреждания,че секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.на територията на община Етрополе не е образувана тъй като няма условия за разкриване на секция т.с наличие на не по- малко от 10 избиратели заявили желанието си в писмена форма чрез заявление по образец.