РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

  • Печат

DSC 0041

На празничния 26 октомври се проведе 14-то редовно заседание на Общински съвет – Етрополе. На заседанието присъстваха всички общински съветници, а промени в дневния ред бяха направени като бе добавена една допълнителна точка относно Кандидатстване за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения в Министерството на младежта и спорта.

В самото начало на заседанието бяха отбелязани имените дни на Кмета на община Етрополе Димитър Димитров и на общинския съветник Димитър Хаджиев. Поздравителни адреси и цветя за дългогогодишната работа и отдаденост в общинска администрация бяха връчени на г-жа Стефка Хикова.

Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ и 1 глас „против“ ( Цветолюб Пенчев от ПП БСП) относно Удължаване договора за управление на д-р Цено Глогов – управител на „Медицински център I – Етрополе“ ЕООД за срок от 3 години, считано от 01.12.2017 година.

Единодушно бе приета втора точка от дневния ред относно Отчет за дейността на Общински 0 съвет – Етрополе и неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017г. От 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. Общински съвет – Етрополе е провел 9 /девет/ заседания. От тях 6 са редовни и 3 са извънредни. През отчетения период няма промяна в състава на Общинския съвет . Всички заседания са били открити. На заседанията на Общинския съвет присъстват кметът на общината, кметове на кметства, кметски наместници на населени места в общината, граждани, представители на местните средства за масово осведомяване. Общинските съветници са заседавали 6 часа и 5 минути. В съответствие с Правилника на ОбС денят, мястото и часът за провеждане на заседанията, както и проектът за дневен ред са оповестявани предварително на сайта на Общината. В деловодството на Общинския съвет са постъпили общо 97 предложения, разпределени по вносители както следва: от Кмета на Общината Димитър Димитров – 70 предложения; от Председателя на ОбС Марин Маринов – 23 предложения; от Председателя на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси Володя Вълов – 4 предложения. Всички материали са включени в дневния ред на заседанието. Няма оттеглени материали от вносители на основание чл.78 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Етрополе. Няма неприети предложения. Няма решения за допълнително разглеждане и обсъждане на внесен проект, който да бъде включен в дневния ред на следващото заседание. Приети са 97 решения, като 67 от тях са приети с поименно гласуване. Приетите решения са разпределени по заседания.

Точка три от дневния ред бе приета със 17 гласа „за“ относно Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общински съвет – Етрополе за периода от 12.11.2015 година до 31. 12. 2016 година.

Единодушно бе прието Решение относно Приемане на отчет за изпълнение на Решенията от Общински съвет – Етрополе за периода от 01.01.2017 г. до 31.08.2017 година.

С 15 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ (Боряна Керемидска и Лъчезар Лазаров) бе приет Доклад за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2017 г.) Общинската стратегия за социални услуги цели да превърне Община Етрополе в регион с достъпни, разнообразни и качествени услуги, които ще допринесат за подобряване на качеството на живот, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за общностите в риск. За изпълнение на заложените дейности в Стратегията и годишния план за развитие на социалните услуги в Община Етрополе ежегодно се изготвя доклад от Екип за мониторинг и контрол по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г., който се приема от Общински съвет.

Точка 6 от дневния ред бе приета с 17 гласа „за“ относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година. Програмата за управления и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година се допълва, както следва: 1. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извърши разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които община Етрополе има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на търг или конкурс“, се добавя: „4.1.13. настроен имот №641.62 по плана на новообразуваните имоти на селищно образование по 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“ с площ от 282.59 кв.м., при граници: имот № 641.67, имот 641.23, имот № 641.22 и имот №641.39.

Единодушно бе приета и точка 7 от дневния ред относно Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот. Дава се съгласие да се извърши прекратяване на съсобствеността между Община Етрополе и наследниците на Мария Илчева и наследниците на Ценко Иванов – Минка Иванова, Иван Иванов и Мария Иванова / съгласно Удостоверение за наследници/.

Точка 8 от дневния ред бе приета със 17 гласа „за“ относно Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ VII – 2018, кв. 186 по ПУП на град Етрополе. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №244/05.12.2000г., включен в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Етрополе през 2017 г., представляващ: Урегулиран поземлен имот VII - 2018, находящ се в кв. 186 по подробния устройствен план на град Етрополе с площ от 510 кв.м., при граници УПИ VI – 2018, УПИ VIII – 2018, улица. Утвърждава се начална тръжна цена равна на изготвената пазарна оценка за имота от независим оценител на имоти, в размер на 5100.00, без ДДС, при данъчната оценка на имота в размер на 3 222.20 лева.

С 14 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ ( Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП) и 1 глас „против“ Цветолюб Пенчев (от ПП БСП) бе приета точка девет относно Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Васил Вакулев.

С 14 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ ( Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП) и 1 глас „против“ Цветолюб Пенчев (от ПП БСП) бе приета точка десет относно Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследници на Стана Станьова и Илчо Цальов.

С 14 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ ( Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП) и 1 глас „против“ Цветолюб Пенчев (от ПП БСП) бе приета точка единадесета относно Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Станьо Станев.

Общински съвет – Етрополе взе Решения относно отпускане на парична помощ на Илиян Лазаров, Васил Василев, Соня Асенова, Цветан Тодоров.

Единодушно бе прието Одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година.

По допълнителната точка, която бе добавена, Общински съвет – Етрополе прие единодушно и даде съгласие Община Етрополе да кандидатства по Наредба №2 от 08.05.2014 г. на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.