Декларации за липса на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Декларация на  кмета на Община Етрополе - Димитър Димитров           ПРЕГЛЕД


Декларация на зам. кмета на Община Етрополе - Стефан Борисов        ПРЕГЛЕД


Декларация на зам. кмета на Община Етрополе - Росица Христова       ПРЕГЛЕД


Декларация на секретар на Община Етрополе - Мариана Драганска      ПРЕГЛЕД


Декларация на кметове на кметства                                                             ПРЕГЛЕД


Декларация на кметски наместници                                                              ПРЕГЛЕД


Декларация на общински съветници                                                            ПРЕГЛЕД


Декларация на служители на Общинска Администрация                          ПРЕГЛЕД