ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО

Prir BULG LOGO

ПУДООС

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО В МЕСТНОСТТА „ПРАВЕШКИ ВРЪХ”,

ГР. ЕТРОПОЛЕ“

Стойност:1 358 626 лв.

Цел:Съществуващото депо, намиращо се в землището на град Етрополе, да се закрие и рекултивира съгласно Наредба № 8 на МОСВ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

 

Дейности:

  1. Техническа рекултивация

-          Изграждане на ограждаща дига;

-          Предепониране на съществуващите отпадъци в границите на сметището;

-          Направа на частична ограда;

-          Преоткосиране на съществуващите отпадъци и полагане на запечатващ слой от пръст по откосите, бермите и билото;

-          Изграждане на 2 бр. газови кладенци с два факела за изгаряне;

-          Рекултивиране на площ от 2 390 кв. м. с 30 см хумус;

-          Техническа рекултивация със защитен геотекстил, геоглинена мембрана, геосинтетична дренажна система.

  1. Биологична рекултивация

Биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата. Извършва се на два етапа:

-          минерално торене на площите;

-          затревяване на площите за създаване на по-добър микроклимат и по- добра устойчивост на терена.

Очаквани резултати:

-          Закриване и рекултивация на съществуващото депо с обща площ 19 050 кв. м., във връзка с новооткрито регионално депо.

Статус: В процес на оценка

 


 

1