ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА

NDEF LOGO

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, ГР. ЕТРОПОЛЕ, ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ЕТРОПОЛЕ – С ВКЛЮЧЕНИ 3 СГРАДИ, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЕТРОПОЛЕ, МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛ. ГЕРЧЕВ“ ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД, ЦДЯ „ПАТИЛАНЦИ“, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, НАХОДЯЩА СЕ УПИ 17, КВ. 197, ГР. ЕТРОПОЛЕ“

Мярка „Национална схема за зелени инвестиции“

Стойност: 2 336 811 лв.

Цел: Да подпомогне устойчивото местно развитие, чрез реализацията на инвестиция в образователната, спортната, административната и културната инфраструктура на Община Етрополе, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 7 обществени сгради на територията на гр.Етрополе

Дейности:

Прочети още: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТТА

ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО

Prir BULG LOGO

ПУДООС

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО В МЕСТНОСТТА „ПРАВЕШКИ ВРЪХ”,

ГР. ЕТРОПОЛЕ“

Стойност:1 358 626 лв.

Цел:Съществуващото депо, намиращо се в землището на град Етрополе, да се закрие и рекултивира съгласно Наредба № 8 на МОСВ за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Прочети още: ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „ЕДЕЛВАЙС“ И ЦДЯ „ПАТИЛАНЦИ

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „ЕДЕЛВАЙС“ И ЦДЯ „ПАТИЛАНЦИ“

Проект „Красива България“

 

Период: Подаден

Стойност:232 577 лв.

Очаквани резултати:

Подмяна на настилката с ударопоглъщаща, ремонт на алейна мрежа и доставка на съоръжения за игра и спорт.

 

Статус: В процес на готовност

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ И ЦДГ „ЗВЪНЧЕ““

 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

 

Период: Подаден

Стойност:500 000 лв.

Очаквани резултати:

Подмяна на настилката с ударопоглъщаща, ремонт на алейна мрежа и доставка на съоръжения за игра и спорт.

 

Статус: В процес на готовност