ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ“ ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД

OPRR LOGO

„ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ“ ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД”

 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Мярка 4.1-05. Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали

 

 

Стойност: 4 461 472 лв., съфинансиране от Община Етрополе 215 279 лв.

 

Цел:С реализацията на проекта се цели да се повиши качеството на медицинското обслужване и лечение на пациентите от община Етрополе като се обнови и модернизираматериално-техническата база на “МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” ЕООД за осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване условията наработа на медицинския персонал на болницата.

 

 

Дейности:

  • Ремонт и обновяване на помещенията на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания

         Ремонтни дейности ще бъдат извършени в 4 от общо 7 блока в многопрофилната болница, а именно:

-    блок А (сутерен);

-    блок Д (2-ри етаж и 3-ти етаж);

-    блок Е (1-ви етаж, 2-ри етаж, 3-ти етаж и 4-ти етаж)

-    блок В (сутерен, 1-ви етаж, 2-ри етаж, 3-ти етаж и 4-ти етаж);

 

         Блок А - Сутеренният етаж ще се ремонтира целият. На него е разположено Отделение по физиотерапия и рехабилитация (ОФТР), вкл. лекарски кабинет; микровълнова терапия; масажен кабинет; стая за почивка; зала за парафинолечение, от която се влиза към кухня за парафинолечение и машинно помещение; преддверие със съблекални, тоалетна и стаи за почивка, от което се влиза към тангентор, зала за хидротерапия и зала с басейн; склад; зала за инхалации; две тоалетни, едната от които е предвидена за хора в неравностойно положение.

         Блок В - Сутеренният и първият етаж ще бъдат ремонтирани частично. В сутерена се намира Отделението по физиотерапия и рехабилитация. На първия етаж ще бъдат разположени ТЕЛК и приемно-консултативни кабинети по ортопедия и травматология; по хирургия; манипулационна и гипсовъчна; по образна диагностика; по вътрешни болести; по неврология и по педиатрия. Вторият, третият и четвъртият етажи ще се ремонтират частично, където са разположени съответно Отделение по образна диагностика, Клинична и Микробиологична лаборатория.

         Блок Д - Вторият и третият етаж, където се намират Детското и Вътрешното отделение ще се ремонтират частично.

         Блок Е - Първият и вторият етаж са проектирани частично, където са разположени съответно Отделението по анестезия, реанимация и интензивно лечение и Отделението по травматология и ортопедия. Третият етаж се разработва целият. Към момента настаненият Дом за стари хора ще се измести в напълно обновената сграда на старата болница и на негово място ще бъде разположено Отделение по физиотерапия и рехабилитация. Четвъртият етаж ще се ремонтира целият и ще помещава Отделение за долекуване.

         Описаните помещения ще бъдат ремонтирани, като са предвидени следните дейности: въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на стаи, бани и тоалетни, вентилация и климатизация, битово горещо водоснабдяване, електрическа и осветителна инсталация, ремонт на басейн, преустройство на рентгенови кабинети. За хигиената и опазването на здравето на хората са предвидени безвредни строителни материали. Предвидени са мерки за достъп до всички помещения и съоръжения в сградата за хора в неравностойно положение.

         Ремонти са предвидени само в помещенията, които ще бъдат оборудвани, което е изискване на програмата.

  • Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура

Дейността включва доставка на медицинско оборудване от ново поколение, което да създаде възможности за оказване на високоспециализирана и високотехнологична болнична помощ. Предвижда се доставката на следната апаратура:

 

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

   

МИКРОСКОП

бр.

1

ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТЕН МИКРОСКОП

бр.

1

ЦЕНТРОФУГА

бр.

1

АПАРАТУРА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОРМОНИ ПО МЕТОДА ЕЛАЙЗА

бр.

1

     

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

   

СЕЛЕКТИВЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР- АВТОМАТИЧЕН 100 ПРОБИ/ЧАС

бр.

1

ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР

бр.

1

ИМУНОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР

бр.

1

     

БЛОК В ЕТАЖ 2

   

ДИГИТАЛНА РЕНТГНЕНОВА УРЕДБА (ГРАФИЯ И СКОПИЯ ) С Електронна система за архивиране и разпространение на изображения (PACS)

бр.

1

КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ С АДЕКВАТНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА И ЗАХРАНВАЩИ ЕЛ. ТАБЛО

бр.

1

МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ

бр.

2

     

БЛОК Ж

   

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ /НАРКОЗНИ/ АПАРАТИ

бр.

2

ЦЕНТРОФУГА

бр.

1

ДЕФИБРИЛАТOРИ

бр.

1

     

БЛОК Е ЕТАЖ 1

   

РЕСПИРАТОР

бр.

2

МОНИТОРИ 5 бр. С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ НА АН, ЕКГ, ОКСИМЕТРИЯ, ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА С ЦЕНТРАЛНА МОНИТОРНА СТАНЦИЯ

бр.

1

ЕКГ АПАРАТ 12 КАНАЛЕН

бр.

1

     

БЛОК Д ЕТАЖ 2

   

ДЕТСКИ ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР

бр.

1

ЕКГ АПАРАТ ТРИКАНАЛЕН

бр.

1

ДЕТСКИ СПИРОМЕТЪР

бр.

1

УЛТРАЗВУКОВ ИНХАЛАТОР

бр.

1

     

БЛОК Е ЕТАЖ2

   

МОНИТОРИ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ НА АН, ЕКГ, ОКСИМЕТРИЯ, ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА

бр.

2

ЕКГ АПАРАТ 12 КАНАЛЕН

бр.

1

     

БЛОК В ЕТАЖ 1

   

ЕХОГРАФ

бр.

1

ДИГИТАЛЕН АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ, СТАЦИОНАРЕН ТИП

бр.

1

ВИДЕОБРОНХОСКОП в комплект с видеосистема, източник на студена светлина, помпа, видеотролей,

бр.

1

ЕМГ АПАРАТ

бр.

1

ЕЕГ АПАРАТ

бр.

1

КРЪВЕН АНАЛИЗАТОР ЗА ЕКСПРЕСНА ДИАГНОСТИКА

бр.

1

ДЕТСКИ ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР

бр.

1

КУВЬОЗ ЗА НОВОРОДЕНИ

бр.

1

АКУШЕРСКИ МОНИТОР ЗА ЗАПИС НА ДСТ (кардиофетален)

бр.

1

МОНИТОР КАРДИОТОКОГРАФ

бр.

1

ЕКГ АПАРАТ 12 КАНАЛЕН

бр.

1

ВИДЕОКОЛПОСКОП

бр.

1

     

БЛОК Е ЕТАЖ 3,4

   

КЛЕТКА НА РУШЕ - КОМПЛЕКТ С АКСЕСОАРИ

бр.

1

ЕКГ АПАРАТ 12 КАНАЛЕН

бр.

1

СТРЕС ТЕСТ СИСТЕМА В КОМБИНАЦИЯ С ВЕЛОАРГОМЕТЪР

бр.

1

     

СУТЕРЕН БЛОК А, В

   

ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧЕН АПАРАТ ЗА НИСКОЧЕСТОТНИ И СРЕДНОЧЕСТОТНИ ТОКОВЕ + ВАКУУМ

бр.

2

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАТОР

бр.

1

УЛТРАЗВУКОВ ТЕРАПЕВТИЧЕН АПАРАТ

бр.

1

АПАРАТ ЗА МАГНИТОТЕРАПИЯ С ДЪРВЕНА КУШЕТКА

бр.

1

ЛАЗЕРЕН АПАРАТ

бр.

1

АПАРАТ ЗА УЛТРАВИСОКОЧЕСТОТНА ТЕРАПИЯ

бр.

1

КОМПЛЕКТ ЗА ТЕРАПИЯ С ПАРАФИН, С БЪРКАЛКА ЗА РАЗТОПЯВАНЕ И ТЕРМОСТАТ

бр.

1

ЧЕТИРИКАМЕРНА ВАНА ЗА МАСАЖ И ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЧНА ТЕРАПИЯ НА РЪЦЕ И КРАКА

бр.

1

КОМБИНИРАНА ЕЛЕКТРОГАЛВАНИЧНА И ТАНГЕНТОРНА ВАНА

бр.

1

ВАНА ЗА ОБЩА ХИДРОТЕРАПИЯ

бр.

1

ВАНА ЗА ПОДВОДЕН МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО

бр.

1

КЛЕТКА НА РУШЕ - КОМПЛЕКТ С АКСЕСОАРИ

бр.

1

СТЕПЕР

бр.

1

СОЛУКС

бр.

1

МEХАНИЗЪМ ЗА СПУСКАНЕ НА БОЛЕН В КОЛИЧНА В БАСЕЙН

бр.

1

АПАРАТ ЗА КОМПРЕСИОННА ТЕРАПИЯ

бр.

1

УРЕД ЗА РАЗДВИЖВАНЕ НА ГОРЕН КРАЙНИК

бр.

1

УРЕД ЗА ПАСИВНА ФЛЕКСИЯ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

бр.

1

АПАРАТ ЗА ХИДРОТЕРМО ТЕРАПИЯ

бр.

1

     

БЛОК Д ЕТАЖ 3

   

ХОЛТЕР ЕКГ

бр.

1

ХОЛТЕР АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

бр.

1

ЕКГ АПАРАТ 12 КАНАЛЕН

бр.

1

ДЕФИБРИЛАТOРИ

бр.

1

ВИДЕОКОЛОНОСКОП комплект с видеосистема, източник на студена светлина, помпа, видеотролей,

бр.

1

ВИДЕОГАСТРОСКОП, ВИДЕОДУОДЕНОСКОП в комплект с видеосистема, източник на студена светлина, помпа, видеотролей,

бр.

1

 Обучение на медицинския персонал за работа с оборудването

 Очаквани резултати:

-    Ремонтирани и обновявени помещения в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев, гр. Етрополе“ с въведени мерки за енергийна ефективност;

-          Осигурен достъп за хора с увреждания;

-          Доставена и монтирана медицинска апаратура от ново поколение;

-          Проведено обучение на медицинския персонал за работа с оборудването.

 

Статус:В процес на реализация

 

Периодза реализация: 22 Декември 2011 г. – 22 Декември 2013г.