ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. ЕТРОПОЛЕ

  • Печат

LOGO OKSREDA

 „ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. ЕТРОПОЛЕ”

 

Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

Приоритетна ос 1. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

 

Стойност:22219236 лв., от които съфинансиранеот Община Етрополе

- 702 940.9 (3%)

Цел:

-          Намаляване замърсяването на повърхностните води, чрез осигуряване на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)

-          Елиминиране на директното изливане на непречистени отпадъчни води в приемника – р. Малки Искър

-          Подобряване на благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на територията на община Етрополе;

-          Намаляване на здравните рискове и прекратяване на практиката за заустване на битово-фекални води в септични ями, чрез събиране и отвеждане на битовите отпадъчни води до ПСОВ;

-          Предотвратяване ерозията на частни и общински терени следствие авариите на амортизираните водопроводи;

-          Подобряване водоснабдяването на населението, подобряване на ВиК услугите към частните и обществените абонати;

-          Подобряване надеждността на подаваната вода към абонатите, която ще се постигне, чрез намаляване на авариите и честото спиране на водата;

-          Намаляване загубите на вода по водопроводната мрежа до 20%.

 

 

Дейности:

1. Реконструкция наВиК мрежа

Предвижда се да се извърши реконструкция на 8 км. водопроводна и 4 км. канализационна мрежа във следните участъци:

            - Канализационна мрежа по улиците - ул. „27-и ноември”, ул. „Хр. Ботев”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Георги Бакалов”, ул. Никола Вапцаров, ул. „Марко Проданов”, бул. „Партизански”, ул. „М. Гаврилова”, ул. „Софроний”, ул. „Батак”, ул. „Здравец”, Ул. „Н. Михайлов”, Ул. „Победа”, ул. „Гладстон”, ул. „Л. Каравелов”, ул. „Кирил и Методий”, бул. „Малки Искър”, ул. „Димитър Благоев”, ул. „Недялко Йосифов”, ул. „Александър Атанасов”, ул. „Васил Левски”, ул. „Йордан Кисяков”, бул. „Руски”, Ул. „Ст. Караджа”, Ул. „Московска”, бул. „Ябланица”, ул. „Дандевил”

         - Водоснабдителна мрежа по улиците – бул. „Руски”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Георги Бакалов”, ул. Никола Вапцаров, ул. „Марко Проданов”, бул. „Партизански”, ул. „М. Гаврилова”, ул. „Здравец”, Ул. „Н. Михайлов”, Ул. „Победа”, ул. „Гладстон”, ул. „Л. Каравелов”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Недялко Йосифов”, ул. „Васил Левски”, ул. „Йордан Кисяков”, ул. „Московска”, бул. „Ябланица”, ул. „Дандевил”, ул. Генерал Гурко

Част от инвестиционните компоненти са изпълнени към края на 2011 г. както следва:

-                Подмяна на канализационна мрежа по улиците: бул. „Малък Искър”, бул. „Руски” в частта от бул. Малък Искър” до Площада, ул. „27-и ноември”, ул. „Никола Михов”;

-                Подмяна на водопроводна мрежа по улиците - бул. „Малък Искър” и ул. „27-и ноември”.

 

2. Доизграждане и оборудване на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), вкл. следнитесъоръжения:

-                Съоръжения за механично прецеждане

-                Пясъкозадържател

-                Биобасейни

-                Вторични радиални утаители - Отделената активна утайка посредством помпи за утайка ще бъде рециркулирана към входа на биобасейна. Предвиждат се 2 броя радиални утаители.

-                Обеззаразяване в радиален контактен резервоар

-                Измерителни устройства на вход и изход станция

-                Силоз-уплътнител за излишна утайка

-                Сграда с установки за механично обезводняване на излишната утайка

-                Покрита площадка за временно съхранение на обезводнена утайка

Предвидено е обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването в рамките на необходимия за това период отвреме.

 

Очаквани резултати:

-          Подобряване качеството на живот на населението в Община Етрополе, чрез повишаване качеството на питейната вода и намаляване на замърсяването на водите в съответствие с изискванията на националното и европейското екологично законодателство;

-          Подмяна на канализационната мрежа и второстепенните клонове на водопроводната мрежа;

-          Доизграждане на ПСОВ.

 

Статус: В процес на реализация

 

Периодза реализация: Август 2012 г. – Декември, 2014 г.