Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе

LOGO SELSK RAIN

 


 

Проект:

Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на

община Етрополе”

        

Стойност на проекта: 5 375 378лв.

Срок за изпълнение:30 месеца

 

Необходимост от проекта:Пътната мрежа Етрополе-Бойковец и Малки Искър-Лопян се нуждае от рехабилитация. Асфалтобетоновата настилка на места е износена и с концентрация на дупки и пукнатини. Сигнализацията с пътни знаци и маркировка няма, поради което се налага актуализация и допълване с нови знаци.

Прочети още: Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЧАВДАР

LOGO SELSK RAIN 

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЧАВДАР” С ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони “

 

Стойност: 5 590 000 лв.

 

Цел:

Подобряване материалната база на стадион „Чавдар”, съгласно изискванията на УЕФА, при което стадионът ще получи всички сертификати за провеждане на състезания от републикански и международен мащаб и ще предлага по-добри условия за спорт на гражданите на община Етрополе и спортните клубове.

 

Прочети още: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЧАВДАР

ПО ПЪТЯ НА ВЯРАТА, АПОСТОЛИТЕ И ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

OPRR LOGO

ПО ПЪТЯ НА ВЯРАТА, АПОСТОЛИТЕ И ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ В СЪРЦЕТО НА СТАРА ПЛАНИНА – РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА ОБЩИНИТЕ ЕТРОПОЛЕ, ПРАВЕЦ И ТЕТЕВЕН ”

 Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

 Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и

маркетинг на дестинациите”

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

 

Стойност:499 914 лв., съфинансиране от Община Етрополе:7 621 лв. задължително съфинансиране + 17 544 лв. допълнително съфинансиране

 Цел:

 - Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона на общините Етрополе-Правец-Тетевен туристически продукти

- Повишаване на пазарното разнообразие и по-ефективното ползване на туристическия потенциал във вътрешността на страната

- Подобряване на маркетинга и нивото на информираност в полето на туризма

- Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой на територията на трите общини

 

Прочети още: ПО ПЪТЯ НА ВЯРАТА, АПОСТОЛИТЕ И ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ“ ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД

OPRR LOGO

„ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ“ ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД”

 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Мярка 4.1-05. Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали

 

 

Стойност: 4 461 472 лв., съфинансиране от Община Етрополе 215 279 лв.

 

Цел:С реализацията на проекта се цели да се повиши качеството на медицинското обслужване и лечение на пациентите от община Етрополе като се обнови и модернизираматериално-техническата база на “МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” ЕООД за осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура и подобряване условията наработа на медицинския персонал на болницата.

 

Прочети още: ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ“ ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД

ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. ЕТРОПОЛЕ

LOGO OKSREDA

 „ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. ЕТРОПОЛЕ”

 

Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

Приоритетна ос 1. Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

 

Стойност:22219236 лв., от които съфинансиранеот Община Етрополе

- 702 940.9 (3%)

Цел:

-          Намаляване замърсяването на повърхностните води, чрез осигуряване на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)

-          Елиминиране на директното изливане на непречистени отпадъчни води в приемника – р. Малки Искър

-          Подобряване на благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на територията на община Етрополе;

-          Намаляване на здравните рискове и прекратяване на практиката за заустване на битово-фекални води в септични ями, чрез събиране и отвеждане на битовите отпадъчни води до ПСОВ;

-          Предотвратяване ерозията на частни и общински терени следствие авариите на амортизираните водопроводи;

-          Подобряване водоснабдяването на населението, подобряване на ВиК услугите към частните и обществените абонати;

-          Подобряване надеждността на подаваната вода към абонатите, която ще се постигне, чрез намаляване на авариите и честото спиране на водата;

-          Намаляване загубите на вода по водопроводната мрежа до 20%.

 

Прочети още: ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. ЕТРОПОЛЕ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИТЕ ЗЕЛЕНИ ЗОНИ В ГРАД ЕТРОПОЛЕ И ГРАД БЕЛА ПАЛАНКА

logo transgr

 

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИТЕ ЗЕЛЕНИ ЗОНИ В ГРАД ЕТРОПОЛЕ И ГРАД БЕЛА ПАЛАНКА”

 

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия

 

Приоритетна ос 1.1: Физическа и информационна инфраструктура

 

Стойност:1 945 000 лв., от които бюджет на Община Етрополе - 850 000 лв.

 

Цел:

  1. Облагородяване на градските зелени системи и места за отдих в двете общини
  2. Осигуряване на подходяща градска инфраструктура за спортни и развлекателни дейности
  3. Стимулиране на активния и здравословен начин на живот на местните граждани, гости и туристи

 

Прочети още: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИТЕ ЗЕЛЕНИ ЗОНИ В ГРАД ЕТРОПОЛЕ И ГРАД БЕЛА ПАЛАНКА

МЕМОРИАЛЕН ПАРК

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

„ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА „МЕМОРИАЛЕН ПАРК““

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Стойност: 391 130 лв.

Цел: Подобряване качеството на животи привлекателността на град Етрополе, чрез интегрирано подобряване на екологичните условия, парковата среда и възможностите за отдих, спорт и прекарване на свободното време на жителите и посетителите в една от основните зелени зони на града.

Дейности:

Прочети още: МЕМОРИАЛЕН ПАРК