ОБЯВЛЕНИЕ

І. Община Етрополе набира следния персонал за обучение и работа на Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Етрополе за следните длъжности:

  1. Началник Инженер - технолог1 бр.
    1. 1.ИзискванияВисше образование – „ВиК Мрежи” , „Пречистване” или „Машинен инженер”

         1.2 Кратко описание на длъжността:

Прочети още: ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В А

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            Във връзка с предстоящо обсъждане от Общински съвет – Етрополе, на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представям на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2014 година:

Прочети още: О Б Я В А

З А П О В Е Д № РД-15-159

З А П О В Е Д

№ РД-15-159/23.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 37, ал. 1 от Наредба № 5 и в изпълнение на Решения №30/25.03.2014 г../Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-159

З А П О В Е Д № РД-15-155

З А П О В Е Д

№ РД-15-155/23.04.2014 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5 и в изпълнение на Решение № 33/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-155

З А П О В Е Д № РД-15-154

З А П О В Е Д

№ РД-15-154/23.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5 и в изпълнение на Решение №33/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет - Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-154

З А П О В Е Д № РД-15-153

З А П О В Е Д

№ РД-15-153/23.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5 и в изпълнение на Решение № 32/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-153

З А П О В Е Д № РД-15-152

З А П О В Е Д

№ РД-15-152/23.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5 и в изпълнение на Решение №31/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-152

З А П О В Е Д № РД-15-157

З А П О В Е Д

№ РД-15-157/23.04.2014 г.

        

На основание чл. 44, чл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и в изпълнение на Решение № 38/25.05.2014 г. /Протокол № 3/ на Общинския съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-157

З А П О В Е Д № РД-15-158

З А П О В Е Д

№ РД-15-158/23.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 29/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет - Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-158

З А П О В Е Д № РД-15-160

З А П О В Е Д

№ РД-15-160/23.04.2014 г.

 

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 28/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-160