ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

Община Етрополе, на основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

 

         Община Етрополе, на основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот № 156006, находящ се в землището на с. Бойковец, местност „Мемишевото” с НТП „ливада”, шеста категория с площ от 3.489 дка.

         Търгът ще се проведе от 9.00 часа на 06.10.2015 г., а при неявяване на кандидати повторен на 13.10.2015 г. в сградата на общинска администрация, стая 201, етаж II, при следните условия:

1. Начална тръжна цена : 1744.50 лева,

2. Стъпка на наддаване: 90.00 лева,

3. Депозит за участие: 90.00 лева, който следва да се внесе до 16.00 часа на 05.10.2015 г., а при повторен на 12.10.2015 г.,

4. Цена на конкурсната документация: 50.00 лева, без включен ДДС, която се закупува до 16.00 часа на 05.10.2015 г., а при повторен търг на 12.10.2015 г.,

5. Оглед на обекта да се извърши на 05.10.2015 г. от 11.00 часа, след представен документ за закупена тръжна документация.

Подаване на заявления за участие: В деловодството на Общинска администрация – Етрополе, етаж I, в срок до 17.00 часа на 05.10.2015 г., а при повторен търг на 12.10.2015 г.

За справки: Общинска администрация – Етрополе, стая 212, телефон 0720/68257.

Инж. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община Етрополе

СОУ”Христо Ясенов” организира конкурсна процедура за отдаване под наем

СОУ”Христо Ясенов” организира   конкурсна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 67 от 23.04.1997 г., находящ се на първия етаж в СОУ „Христо Ясенов“ /начално училище/, кв. 50 по ПУП на гр. Етрополе, представляващ: помещение за Ученически бюфет, с площ от 13.50 (тринадесет и 0.50) кв. м., и скица № 161/17.04.2015 г. за срок от 5 (пет) години и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 33.75лв./ тридесет и три лв. и 75ст./ без ДДС, определена съгласно Наредба №5 но ОбС – Етрополе

Прочети още: СОУ”Христо Ясенов” организира конкурсна процедура за отдаване под наем

За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Етрополе, на основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул.”Руски” № 100, първи етаж, между оси 12-14 в жилищен блок № 1, УПИ II – ЖС, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе, представляващ: Помещения за аптека с площ от 86.84 кв.м.

         Конкурсът ще се проведе на 01.09.2015 г., а при неявяване на кандидати повторен на 08.09.2015 г. от 10.00 часа в сградата на общинска администрация, стая 301, етаж III, при следните задължителни условия:

Прочети още: За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Етрополе набира кандидати за длъжността

І. Община Етрополе набира кандидати за длъжността Главен инспектор Регулация, кадастър и незаконно строителство”:

  1. 1.1 Изисквания:

- Висше техническо, минимална образователна степен бакалавър.

- Кандидатите с образование строителен инженер са с предимство.

Прочети още: Община Етрополе набира кандидати за длъжността

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА   ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 114, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал.1, ал. 2, ал. 3,  чл.30, ал.1 от Наредба № 5 на ОбС - Етрополе от ЗОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: помещение с площ от 49.20 кв.м., находящо се на бул. „Руски” № 100, първия етаж, между оси 19-21, жилищен блок № 1, построен в УПИ ІІ – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с предназначение за тото-пункт.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА   ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 114, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал.1, ал. 2, ал. 3,  чл.30, ал.1 от Наредба № 5 на ОбС - Етрополе от ЗОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски” № 100, първия етаж, между оси 14-16, жилищен блок № 1, построен в УПИ ІІ – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, представляващ: Магазин за промишлени стоки с площ от 55.00 (петдесет и пет) кв.м., актуван с АОС № 94 от 05.12.1997 г., за срок от 5 (пет) години.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот Х - 171, кв. 23 по подробния устройствен план на село Брусен, с площ от 562 кв.м.

Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 15.05.2015 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 22.05.2015 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, етаж 3, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот VІІІ - 1548, кв. 128 по подробния устройствен план на град Етрополе, с площ от 805 кв.м.

Търгът ще се проведе от 09.30 часа на 15.05.2015 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 22.05.2015 г. в сградата на Общинска администрация - Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, етаж 3, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 Заповед №РД-15-086/11.03.2015 год.

1. Тръжна документация обособобена позиция 1504

2. Тръжна документация обособобена позиция 1505

3. Тръжна документация обособобена позиция 1506