ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот V – 2017, кв. 189 по ПУП на град Етрополе с площ от 606 кв.м.

Търгът ще се проведе от 13.30 часа на 19.04.2016 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 26.04.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. «Девети септември» № 1, етаж ІІІ, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот VІ – 2017, кв. 189 по ПУП на град Етрополе с площ от 604 кв.м.

Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 19.04.2016 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 26.04.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. «Девети септември» № 1, етаж ІІІ, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот V – 2018, кв. 182 по ПУП на град Етрополе с площ от 580 кв.м.

Търгът ще се проведе от 09.30 часа на 19.04.2016 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 26.04.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. «Девети септември» № 1, етаж ІІІ, стая 312.

         Търгът ще се проведе при следните условия:

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА-2016

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Заповед №РД-15-100/29.02.2016 год.

1. Тръжна документация обособобена позиция 1601

2. Тръжна документация обособобена позиция 1602

3. Тръжна документация обособобена позиция 1603

4. Тръжна документация обособобена позиция 1604

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДЪРВЕСИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДЪРВЕСИНА

О Б Я В Л Е Н И Е

І.Община Етрополе набира кандидати за длъжносттаГлавен специалист Градоустройство и архитектура”:

1.1Изисквания:

- средно техническо строително образование;

- строителен техник и строителен инженер.

         1.2 Кратко описание на длъжността:

Да организира компетентното решаване на постъпили заявления на граждани, свързани с градоустройството в населените места на територията на общината. Подготвя за съхранение в архива на общината одобрените инвестиционни проекти и строителни книжа, като води регистър за този вид дейност.

Прочети още: О Б Я В Л Е Н И Е

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

СЪОБЩЕНИЕ

09.09.2015г.

Дом за стари хора гр. Етрополе, обявява свободно работно място на длъжност: медицинска сестра, временно за период от 3 месеца.

Желаещите кандидати , трябва да имат завършено подходящо висше образование .

За повече информация: Дом за стари хора гр. Етрополе, бул. „Руски” №48, - срок до 15.09.2015г.

      
 

                                                                                      

                                                                                   ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА

                                                                                                             Директор на Дом за стари хора            

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

Община Етрополе, на основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

Община Етрополе, на основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ (2)

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Община Етрополе, на основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ