ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

Във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен УПИ ХХХVI – 2018, кв. 181 по ПУП на гр. Етрополе с площ от 643 кв.м.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХV – общ., кв. 79 по ПУП на град Етрополе с площ от 363 кв.м.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ІV – „За училище и общежитие”, кв. 27 по подробния устройствен план на село Ямна с площ от 10829 кв.м., заедно с построените в него:

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Реална част в размер на 1433 кв.м. от поземлен имот с пл. № 285, попадащ в урегулиран поземлен имот ХХІ – Детски дом, кв. 31 по подробния устройствен план на село Брусен, целият с урегулирана площ от 5561 кв.м., заедно с построената в него сглобяема едноетажна сграда тип „Пионер” със застроена площ от 320 кв.м.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,

Във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

         За продажба на незастроен УПИ ХХХVI – 2018, кв. 181 по ПУП на гр. Етрополе с площ от 643 кв.м.

         Търгът ще се проведе от 11.00 часа на 19.05.2016 г., с повторен търг на 26.05.2016 г. при неявяване на кандидати, в сградата на общинска администрация – Етрополе, пл. „Девети септември” № 1, етаж III, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - частна общинска собственост, находящ се на партерния етаж в   жилищен блок „27 ноември”, построен в УПИ V – „За жилищно строителство”, кв. 73 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, представляващ: Помещение с площ от 77.00 (седемдесет и седем) кв.м. с предназначение – магазин

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски” № 100, първия етаж, между оси 14-16, жилищен блок № 1, построен в УПИ ІІ – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, представляващ: Магазин за промишлени стоки с площ от 55.00 кв.м.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

 

за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХV – общ., кв. 79 по ПУП на град Етрополе с площ от 363 кв.м.

Търгът ще се проведе от 09.30 часа на 19.05.2016 г., с повторен търг при неявяване на кандидати на 26.05.2016 г. в сградата на Общинска администрация – Етрополе, пл. «Девети септември» № 1, етаж ІІІ, стая 312.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА ЗА РАБОТА

І. Община Етрополе набира кандидати за длъжността Главен инспектор Регулация, кадастър и незаконно строителство”:

1.1 Изисквания:

- Висше техническо, минимална образователна степен бакалавър.

Прочети още: ОБЯВА ЗА РАБОТА

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл.14, ал. 7, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост и в изпълнение на заповед № РД-15-162/31.03.2016 г.,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на:

част от Централен площад „Девети септември” по подробния устройствен план на Централна градска част на гр. Етрополе, представляващ: терен за поставяне на преместваем обект - Павилион с площ от 5.70 (пет и 0.70) кв.м., съгласно Схема за разполагане одобрена от гл. архитект на Община Етрополе, за продажба на вестници и списания, за срок от 5 (пет) години.

Прочети още: ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ