ОБЯВЛЕНИЕ

        

           На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед РД-15-065 от 04.03.2013г. на   Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване на Директор на Целодневна детска ясла „Патиланци” - гр.Етрополе.

1.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

- Лица с висше образование по специалност „Медицина” или лица с висше образование по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” на образователно – квалификационна степен „бакалавър”;

- Лица с професионален опит не по – малко от 1 година;

2.Допълнителни изисквания:

- Умения за работа с компютър, програмни продукти;

- Компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;

- Организационна компетентност;

- Комуникационна компетентност;

3.Необходими документи:

- Заявление до кмета на общината – по образец;

- Копие от документ за самоличност;

- Автобиография по европейски образец;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения;

- „Концепция за управление и развитие на Детска ясла „Патиланци”;

4. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

- Допускане по документи;

- Оценяване на концепция за развитие на Детска ясла „Патиланци”;

- Интервю с допуснатите кандидати;

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа

На 05.04.2013 г. на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1,

Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на

гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни

упълномощени представители.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинската администрация на община Етрополе.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

- Да ръководи, планира и организира цялостната дейност ;

- Представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

.

Орган по назначаването: инж. Богомил Георгиев

Кмет на община Етрополе

 

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

 Заповед №РД-15-043/13.02.2014 год.

1. Тръжна документация обособобена позиция 1401

2. Тръжна документация обособобена позиция 1402

3. Тръжна документация обособобена позиция 1403

ГРАФИК ЗА ТЪРГ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

З А П О В Е Д № РД-15-231

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

 

З А П О В Е Д

№ РД-15-231/15.05.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 55/23.04.2013 г. /Протокол № 4/ на Общински съвет Етрополе,

 


 

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-231

З А П О В Е Д № РД-15-230

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

 

З А П О В Е Д

№ РД-15-230/15.05.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 53/23.04.2013 г./Протокол № 4/ на Общински съвет Етрополе,

 

        

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-230

З А П О В Е Д № РД-15-229

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

 

З А П О В Е Д

№ РД-15-229/15.05.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 52/23.04.2013 г. /Протокол № 4/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-229

З А П О В Е Д № РД-15-227

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е

 З А П О В Е Д

РД-15-227/15.05.2013 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и в изпълнение на Решение № 58/23.04.2013 г. /Протокол № 4/ на Общинския съвет Етрополе,

 

         

Прочети още: З А П О В Е Д № РД-15-227

З А П О В Е Д №РД-15-228

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

РД-15-228/15.05.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, и в изпълнение на Решение № 57/23.04.2013 г., /Протокол № 4/ на Общински съвет Етрополе,

Прочети още: З А П О В Е Д №РД-15-228

КОНКУРС

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68 203, факс 0720/65011;

e_mail: obstina@etropolebg.com

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Етрополе обявява свободно работно място за длъжността  Ръководител направление „Общински гори” към община Етрополе.

Прочети още: КОНКУРС

КОНКУРС

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ - ОБЛАСТ СОФИЙСКА

гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68 203, факс 0720/65011;

e_mail: obstina@etropolebg.com

ОБЯВЛЕНИЕ

           На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед РД-15-109 от 07.03.2013г.  на    Кмета на община Етрополе обявява конкурс за назначаване на Директор на Целодневна детска ясла „Патиланци” - гр.Етрополе.

 

Прочети още: КОНКУРС

Още статии ...

  1. КОНКУРС