З А П О В Е Д № РД-15-144

  • Печат

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД-15-144/22.04.2014 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба № 5на ОбС - Етрополе и в изпълнение на Решение № 36 от 25.03.2014 г. (Протокол № 3) на Общински съвет Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се организира и проведепубличен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: помещение за офис с площ от 26.00 (двадесет и шест) кв.м., находящо се на първия етаж в масивна, монолитна сграда на бул. „Руски” № 88, кв. 198 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АОС № 78/29.04.1997 г., за срок от 5 (пет) години.

2. Търгът ще се проведе на 20.05.2014 г. от 14.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 27.05.2014 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

3. Начална (месечна) наемна цена в размер на 143.00 (сто четиридесет и три) лева, без включен ДДС, със стъпка на наддаване 14.00 (четиринадесет) лева.

4.Размерът на депозита за участие в търга е 429.00 (четиристотин двадесет и девет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая 210, втори етаж до 16.00 часа на 19.05.2014 г., а при повторен търг до 26.05.2014 година.

5.Тръжната документация може се получи в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Каса” след платена такса в размер на 30.00 (тридесет) лева, без ДДС, в срок до19.05.2014 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 26.05.2014 г.

6.Оглед на обекта, предмет на търга може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа, до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

7.Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Деловодство”, находящо се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр.Етрополе до 16.00 часа на 19.05.2014 г., а при повторен търг на 26.05.2014 година.

8.Неразделна част от настоящата заповед е утвърдената тръжна документация.

           9.Заповедта да се публикува във в.”Етрополски преглед” и Интернет страницата на Община Етрополе петнадесет дни преди крайния срок за подаване на заявление за участие и да се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за изпълнение

ВЕНЕТА ГЕРГОВА (п)

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ  

(Съгласно Заповед № РД-15-130/11.04.2014 г.)