З А П О В Е Д № РД-15-146

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД-15-146/22.04.2014 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 37 от 25.03.2014 г. (Протокол № 3) на Общински съвет Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот:

Терен под № 82 за поставяне на павилион за търговска дейност с площ от 35.00 (тридесет и пет) кв.м., съгласно Схема на разполагане, одобрена от гл. архитект на община Етрополе, находящ се в зелена площ на кв. 128 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, за срок от 10 (десет) години.

2. Търгът ще се проведе на 22.05.2014 г. от 14.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312, ет.3. При неявяване на кандидати, следващ търг да се проведе на 29.05.2014 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

3. Начална (месечна) наемна цена в размер на 105.00 (сто и пет) лева, без включен ДДС, със стъпка на наддаване 10.00 (десет) лева.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 315.00 (триста и петнадесет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая 210, втори етаж до 16.00 часа на 21.05.2014 г., а при повторен търг на 28.05.2014 година.

5.Тръжната документация получава в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Каса”, след заплащане на такса в размер на 30.00 (тридесет) лева, без ДДС, внесена в срок до 21.05.2014 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 28.05.2014 година.

6.Оглед на обекта, предмет на търга може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа, до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

7. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Деловодство”, находящо се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр.Етрополе до 16.00 часа на 21.05.2014 г., а при повторен търг до 28.05.2014 година.

8. Неразделна част от настоящата заповед е утвърдената тръжна документация.

           9. Заповедта да се публикува във в.”Етрополски преглед” и Интернет страницата на Община Етрополе петнадесет дни преди крайния срок за подаване на заявление за участие и да се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за изпълнение.

ВЕНЕТА ГЕРГОВА(п)

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ  

(Съгласно Заповед № РД-15-130/11.04.2014 г.)