З А П О В Е Д № РД-15-145

  • Печат

З   А   П   О   В   Е   Д

№ РД-15-145/22.04.2014 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.108, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.14, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредба № 5на ОбС - Етрополе и в изпълнение на Решение № 35 от 25.03.2014 г. (Протокол № 3) на Общински съвет Етрополе,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се организира и проведепубличен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: помещение – магазин за промишлени стоки с площ от 50.00 (петдесет) кв.м., находящ се на бул. „Руски” № 100, първия етаж, между оси 24-26, жилищен блок № 1, построен в УПИ ІІ – „За жилищно строителство”, кв. 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, актуван с АОС № 94/05.12.1997 г., за срок от 5 (пет) години.

2. Търгът ще се проведе на 21.05.2014 г. от 14.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.05.2014 г. в същия час, на същото място и при същите ред и условия.

3. Начална тръжна (месечна) наемна цена в размер на 275.00 (двеста седемдесет и пет) лева, без включен ДДС, със стъпка на наддаване 25.00 (двадесет и пет) лева.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 825.00 (осемстотин двадесет и пет) лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе, по сметка № IBAN BG 17 CECB 9790 3343 1203 00 BIC - CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе, стая 210, втори етаж до 16.00 часа на 20.05.2014 г., а при повторен търг до 27.05.2014 година.

5. Тръжната документация може да се получи в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Каса” след платена такса в размер на 30.00 (тридесет) лева, без ДДС, в срок до 20.05.2014 г. всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, а при повторен търг до 27.05.2014 г.

6.Оглед на обекта, предмет на търга може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа, до деня преди провеждане на търга, след представен документ за закупена тръжна документация.

7.Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “Деловодство”, находящо се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр.Етрополе до 16.00 часа на 20.05.2014 г., а при повторен търг на 27.05.2014 година.

8. Неразделна част от настоящата заповед е утвърдената тръжна документация.

           9. Заповедта да се публикува във в.”Етрополски преглед” и Интернет страницата на Община Етрополе петнадесет дни преди крайния срок за подаване на заявление за участие и да се обяви на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за изпълнение

ВЕНЕТА ГЕРГОВА (п)

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

(Съгласно Заповед № РД-15-130/11.04.2014 г. )