З А П О В Е Д № РД-15-155

З А П О В Е Д

№ РД-15-155/23.04.2014 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Етрополе, във връзка с чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 36 от Наредба № 5 и в изпълнение на Решение № 33/25.03.2014 г. /Протокол № 3/ на Общински съвет Етрополе,

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг за продажба на движима вещ - частна общинска собственост, а именно:

МОТОЦИКЛЕТ МАРКА„ИЖ”, МОДЕЛ”ЮПИТЕР”, регистрационен № СО0682К, цвят червен с двигател № 194039 и рама 194039.

ІІ. Търгът да се проведе при следните условия:

1. Продажбата да се извърши с явен търг.

2. Търгът да се проведе на 16.05.2014 г. от 15.00 часа в административната сграда на Община Етрополе, стая № 312.

При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 23.05.2014 г. в същия час, на същото място и при същия ред и условия.

3. Начална тръжна цена – 173.62 /сто седемдесет и три 0.62/ лева, без ДДС и стъпка на наддаване в размер на 10.00 /десет/ лева.

4. Размерът на депозита за участие в търга е 17.00 /седемнадесет/ лева, който следва да се внесе в банка ЦКБ АД клон Етрополе по сметка № IBAN BG 17 CECB 97903343120300 BIC – CECBBGSF на Община Етрополе или в касата на Община Етрополе,ІІ етаж, стая 210 до16.00 часа на 15.05.2014 г., а при повторен търг на 22.05.2014 г.

5. Тръжната документация се получава срещу платена такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева, без ДДС, внесена в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише “каса” в срок до 16.00 часа на 15.05.2014 г., а при повторен търг до 22.05.2014 г.

6. Оглед на движимата вещ, предмет на търга ще се извършва всеки работен ден преди датата на търга след представен документ за закупена тръжна документация.

7. Заявления за участие в търга се подават в Общински център за услуги и информация на гражданите – гише „деловодство”, находящо се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Етрополе до 16.00 часа на 15.05.2014 г., а при повторен търг на 22.05.2014 г.

8. Заповедта да се публикува във в. „Етрополски преглед”, на Интернет страницата на Община Етрополе, най-малко петнадесет дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие, както и се обяви във фоайето на първия етаж в сградата на общинска администрация – Етрополе.

Неразделна част от настоящата заповед е утвърдена тръжна документация.

Настоящата заповед да се връчи по реда на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

ВЕНЕТА ГЕРГОВА

Кмет на Община Етрополе

/съгласно заповед № РД-15-130/11.04.2014 г./